NOTULEN - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 24 november 2023

 

Fysiek

Aanwezig:

Koen Metsu (voorzitter, burgemeester Edegem)

Gaston Van Tichelt (ondervoorzitter, burgemeester Essen)

Dirk Bauwens (burgemeester Schilde), Koen T'Sijen (burgemeester Boechout), Philip Cools (burgemeester Brasschaat), Rudy Verhoeven (burgemeester Lint), Sanne Van Looy (burgemeester Malle), Erik Broeckx (burgemeester Mortsel), Johan De Ryck (burgemeester Ranst), Maarten De Veuster (burgemeester Schoten), Rik Frans (burgemeester Stabroek), Frank Gys (burgemeester Wommelgem), Dirk Van Mechelen (burgemeester Kapellen), Dis Van Berckelaer (burgemeester Borsbeek)

Katrien De Maeyer (zonecommandant)

Saskia Ribbens (zonesecretaris)

 

Verontschuldigd:

Liesbeth Verstreken (burgemeester Zoersel), Sven Deckers (burgemeester Brecht), Bart Van Couwenberghe (burgemeester Hove), Lukas Jacobs (burgemeester Kalmthout), Bart Seldeslachts (burgemeester Kontich), Dieter Wouters (burgemeester Wuustwezel), Luc Van Hove (burgemeester Zandhoven)

 

Burgemeester Maarten De Veuster vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

Burgemeester Sanne Van Looy vervoegt de vergadering vanaf punt 3.

 

Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

  • Artikel 49, laatste lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

Bijlagen

  • 20231124 SECR Bijlage 1 ZR_20231110_Notulen_DEF

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 10 november 2023 goed zonder opmerkingen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Financiën - Begroting 2024 - besluitvormend

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikelen 26 en 24 wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

        Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszone.

        Ministeriële omzendbrief  FOD Binnenlandse Zaken van 6 juli 2023 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2024 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

        Besluit zoneraad 10 november 2023 omtrent Begroting 2024 - meningvormend.

 

Aanleiding

Op basis van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025, goedgekeurd op de zoneraad van 30 juni 2019, wordt Begroting 2024 opgemaakt. Het ontwerp wordt tijdens de zitting inhoudelijk toegelicht door het diensthoofd financiën.

 

Argumentatie

Begrotingsvoorstel 2024 geeft maximaal invulling aan de ons opgelegde taken. Een aantal strategische keuzes mét financiële impact moeten nog steeds gemaakt worden :

        opstart van een zonale meldkamer/impact van de oproepcomputer.

        uitbouw van de integrale veiligheidsketen zoals voorzien in de wet op de civiele veiligheid.

        vervolledigen van de personeelsformatie en actualiseren van het personeelsplan op basis van het KB minimale functies.

        het bouwen van een nieuw zonaal kantoor.

 

De werkingsmiddelen van de zone zijn afkomstig uit de gemeentelijke dotaties, de federale dotaties en de retributies.

De afspraken gemaakt met de verschillende gemeentebesturen bij opmaak van het meerjarenbeleidsplan met betrekking tot het opsplitsen van de gemeentelijke dotaties in investeringstoelagen en werkingstoelagen wordt bestendigd en de Begroting 2024 werd opnieuw in die zin opgemaakt. Op die manier volgt de investeringstoelage de effectieve investeringsuitgave en weegt niet op de autofinancieringsmarge van de gemeenten. Zij beslissen dan zelf hoe ze dit financieren of verwerken in hun investeringsbudget.

 

De verdeelsleutel voor de gemeenten wordt nog steeds berekend op basis van de actuele (= laatst gekende cijfers (17/11/2022 voor wat betreft de kadastrale inkomens en 01/01/2023 voor het bevolkingscijfer) van zowel bevolkingsaantal als kadastraal inkomen waarbij het aantal inwoners voor 75% weegt en het totaal K.I. per gemeente voor 25% meegenomen wordt in de berekening.

 

De personeelsbudgetten werden aangepast op basis van de planning qua aanwervingen zoals voorzien in het meerjarenbeleidsplan alsook aan de huidige indexering.

 

De architectuuropdracht voor de bouw van het nieuw zonaal kantoor wordt opgenomen in Begroting 2024 en zal gefinancierd worden door opname uit het reservefonds.

 

Bijlagen

  • 20231124 FIN Bijlage 1 B2024 Bundel cijfers
  • 20231124 FIN Bijlage 2 B2024 Motivatienota

 

Beraadslaging

Koen T'Sijen, burgemeester van Boechout, vraagt aan voorzitter Koen Metsu waarom de federale dotatie voor 2024 lager is dan de dotatie van 2023.

 

Koen Metsu licht toe dat er geen automatische indexering voor de federale dotatie voor de brandweer is voorzien. Daarom wordt ook voorgesteld om te blijven aandringen op een verhoging van de dotatie.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Begroting 2024. 

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de Begroting 2024 goed.

 

Artikel 2

De zoneraad geeft opdracht aan het zonecollege om bij de bevoegde instanties aan te dringen op het verhogen van de federale dotatie en een oplossing uit te werken voor de PFAS problematiek.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Patrimonium - Ondersteuning IGEAN in project 'raming werken in de kazernes van Brandweer Zone Rand'

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikel 63 Wet van 15 mei 20017 betreffende de civiele veiligheid.

        Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

        Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, concessies, en latere wijzigingen.

        Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en latere wijzigingen (KB plaatsing).

        Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen (KB uitvoering).

        Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

        Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

        Ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.

        Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder art. 432.

        Statuten IGEAN dienstverlening.

        Besluit zonecollege 10 november 2023 aangaande Ondersteuning IGEAN in project 'raming werken in de kazernes van Brandweer Zone Rand'.

 

Aanleiding

In voorbereiding van de opmaak van een kazerneplan is het noodzakelijk om een beeld te geven aan de gemeentebesturen welke investeringen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de normen op het vlak van welzijn op het werk en ecologie en duurzaamheid. Verder zijn 8 jaar na de start van de hulpverleningszone ook aan heel wat kazernes werken noodzakelijk om ze bouwfysisch in orde te brengen of te houden. Op basis van deze informatie kan een gemeentebestuur dan overwegen of een verhuis van een kazerne een optie is of de vraag stellen aan de hulpverleningszone of de kazerne gesloten kan worden. De hulpverleningszone kan zo input leveren voor de gemeentebesturen zodat zij de nodige stappen in hun volgende meerjarenbeleidsplan kunnen opnemen.

 

Brandweer Zone Rand wenst op basis van een inventarislijst een raming te maken van de werken die uitgevoerd moeten worden in de verschillende brandweerkazernes van de zone. Omdat we willen dat dit op een uniforme manier gebeurt voor alle gemeentebesturen en de informatie die verzameld werd kan dienen voor de uitvoering van latere werken, werd aan IGEAN gevraagd of zij bereid zijn dit dossier op te maken. IGEAN heeft ondertussen in haar diensten voldoende personeel, zodat zij op deze vraag kunnen ingaan.

 

Een ander luik omvat de energieprestaties van de kazernes. Ook op dit vlak dient een raming gemaakt te worden van de uit te voeren werken. In sommige kazernes lopen de kosten van de werken die op dit vlak nodig zijn enorm hoog op, waardoor ook dit een impact kan hebben op de plannen van een bestuur.

 

 

 

Argumentatie

De hulpverleningszone is, net zoals de bij haar aangesloten besturen, lid van IGEAN dienstverlening.  IGEAN is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat uitsluitend activiteiten uitvoert voor de haar aangesloten besturen, zonder winstoogmerk.  Dit houdt in dat IGEAN een verlengstuk is van deze besturen.  Het in-house principe is derhalve van toepassing.  De opdracht aan IGEAN is zeer specifiek en de vereiste expertise is bij IGEAN aanwezig.

 

Het geraamd bedrag voor de uitvoering van deze dienstverlening bedraagt 110 euro per uur (excl. BTW) aan 60 mandagen.  Dit komt op een totaalbedrag van 51.160 euro excl. BTW of 60.693,60 euro incl. 21% BTW. Hiermee wil de hulpverleningszone de gemeentebesturen ondersteunen en komen tot uniforme dossiers, waar de werken later op gebaseerd kunnen worden.

 

De hulpverleningszone wilde voor de energieprestaties in eerste instantie een beroep doen op Fluvius. Ondertussen is duidelijk geworden dat Fluvius deze diensten niet langer mag aanbieden. Daarom werd contact opgenomen met het Vlaams Energiebedrijf dat als voornaamste doel heeft om de energie-efficiëntie van de Vlaamse overheid te verbeteren. Zij zouden de opmaak van energiezorgplannen overgenomen hebben. Tot op heden werd hiermee nog geen overeenkomst afgesloten. Het lijkt correct om ook dit aspect op te nemen in het investeringsplan voor de kazernes. Het lijkt redelijk om uiterlijk in 2030, 15 jaar na de start van de hulpverleningszones, alle kazernes op een minimaal niveau te brengen.

 

Beraadslaging

Frank Gys, burgemeester van Wommelgem, vraagt waarom geen marktbevraging is gebeurd voor deze opdracht.

 

De zonecommandant licht toe dat ervoor gekozen is om de opdracht "in huis" door Igean te laten uitvoeren, aangezien Igean zowel voor de hulpverleningszone als voor de gemeenten activiteiten kan uitvoeren.

 

Erik Broeckx, burgemeester van Mortsel en voorzitter van Igean, geeft aan dat Igean dergelijke opdracht inderdaad kan uitvoeren, afhankelijk van de punten die onderzocht dienen te worden.

 

De zonecommandant geeft aan dat Igean de nodige aanpassingen voor de verschillende kazernes en bijhorende raming van de kostprijs hiervan in kaart dient te brengen. De concrete inhoud van de opdracht van Igean zal ook bezorgd worden aan de zoneraad. Op basis van de resultaten van deze oefening zal samen met de betreffende gemeenten per kazerne bekeken kunnen worden of de investeringen effectief zullen worden uitgevoerd of er naar een alternatieve oplossing wordt gezocht.

 

Frank Gys vraagt of niet eerst bekeken dient te worden welke kazernes behouden dienen te blijven.

 

De zonecommandant geeft aan dat dit inderdaad een logische werkwijze zou zijn, maar dat deze aanpak ook werd toegepast voor het materiaalplan waar 15 ladderwagens afgebouwd konden worden naar 12 ladderwagens en uiteindelijk toch de 15 ladderwagens zijn behouden door de zoneraad. Om die reden willen we voor de kazernes eerst in kaart brengen wat de kostprijs zou zijn per kazerne om deze helemaal in orde te brengen en op basis daarvan verder te bekijken welke kazernes respectievelijk behouden en gesloten kunnen worden.

 

Frank Gys vraagt of het kazerneplan gefinaliseerd zal zijn tegen het einde van het jaar.

 

De zonecommandant licht toe dat deze opdracht van Igean een eerste stap is in de opmaak van het kazerneplan en het gehele project dus nog verder uitgewerkt zal worden in 2024.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Artikel 351/122-01 100 - Erelonen en vergoedingen expertises.

 

Advies financiële dienst

Advies verleend.

 

Motivering

Positief advies, er is voldoende budget in de begroting van 2023voor de ondersteuning door IGEAN dienstverlening voor wat betreft de raming van de werken aan de kazernegebouwen. 

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad gaat akkoord met het voorstel tot ondersteuning door IGEAN dienstverlening voor wat betreft de raming van de werken aan de kazernegebouwen en geeft opdracht tot verdere uitwerking van dit voorstel.

 

Artikel 2

De zoneraad gaat akkoord met het geraamd bedrag voor de uitvoering van deze dienstverlening à rato van 110 euro per uur (excl. BTW) aan 60 mandagen.  Dit komt op een totaalbedrag van 51.160 euro excl. BTW of 60.693,60 euro incl. 21% BTW.

 

Artikel 3

De zoneraad geeft de opdracht om een overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor te bereiden en ter goedkeuring aan het college voor te leggen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

4 Overheidsopdrachten - Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027 - Goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikel 85 van de wet van 15 mei 2017 betreffende de Civiele Veiligheid.

        Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        Artikel 2, 24°, artikel 35, lid 1, 3° en artikel 38 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

        Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

        Besluit zoneraad 29 november 2019 aangaande Voorstel nieuwe beslissings-/delegatiestructuur inzake overheidsopdrachten.

        Besluit zoneraad 29 september 2023 aangaande Project nieuwbouw zonaal kantoor - de weg vooruit.

 

Aanleiding

Middels besluit van de zoneraad van 29 september 2023 aangaande het project rond de nieuwbouw voor het zonaal kantoor, is de werkgroep aan de slag gegaan om de selectieleidraad voor de ontwerpopdracht op te maken.

 

Argumentatie

Brandweer Zone Rand besliste middels een bestelbon om de begeleiding voor de overheidsopdracht “Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027” toe te wijzen aan Johan Geerts, de consultant die ons eerder in dit traject bijstond voor de opmaak van het juridisch advies in het kader van de mogelijke contractvormen voor de bouw van dit kantoor. 

 

Bureau Geerts Advocatuur BV stelde alvast een selectieleidraad op voor de ontwerpopdracht.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling, omwille van de mogelijkheid tot voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's. De opdracht bevat tevens ontwerp- of innovatieve oplossingen.

 

Het voorwerp van de opdracht betreft een volledige architectuuropdracht.  De opdrachtnemer is derhalve architect. Deze selectieleidraad geeft slechts een algemene en voorlopige beschrijving van het voorwerp van de opdracht. De opdracht zal nader omschreven worden in het bestek in de tweede fase van de plaatsingsprocedure.

 

Het ramingsbedrag bedraagt 1.243.777,00 euro en overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

Het agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting, aangezien de selectieleidraad niet tijdig ter inzage aan de leden kon bezorgd worden. 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

5 Operationele vakwerkgroep - Voorstel tot raamcontract om bijstand van een stabiliteitsingenieur te borgen

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikel 135 Nieuwe gemeentewet , dewelke de burgemeester handvaten geeft om bestuurlijke maatregelen op te leggen of onbewoonbaarheid te besluiten, op basis van het advies van een expert (zoals een stabiliteitsingenieur).

 

Aanleiding

Brandweer Zone Rand wenst de bijstand van een stabiliteitsingenieur te borgen zodat burgemeesters steeds kunnen rekenen op professioneel advies bij stabiliteitsvraagstukken.

 

Argumentatie

Na een brand of een ongeval dient soms een evaluatie gemaakt te worden van de stabiliteit van een gebouw om de openbare veiligheid te garanderen. Hiervoor is een stabiliteitsingenieur een aangewezen expert ter zake om de burgemeester bij te staan om bestuurlijke maatregelen te nemen of om onbewoonbaarheid te verklaren. In sommige gemeenten is een dergelijke expert aanwezig of heeft de gemeente contacten met experten, echter is dit niet geborgd voor alle gemeenten.

 

Om deze borging te voorzien heeft Brandweer Zone Rand verschillende pistes onderzocht.

1/ via bestaande contracten van de lokale gemeenten;

2/ via een aanbesteding naar een extern bureau;

3/ via samenwerking met de stadsdienst van stad Antwerpen.

 

Voor deze opties werden de 24u garantie, ervaring, kost en haalbaarheid onderzocht. Op basis van deze analyse stelt Brandweer Zone Rand een trapsgewijze werkwijze voor waarbij eerst lokale experten en gemeentelijke contacten worden aangesproken.

 

Als laatste trap stellen we voor een raamcontract af te sluiten waarop burgemeesters 24u/24u beroep kunnen doen op een extern bureau om op te treden als stabiliteitsingenieur.  Bij het opmaken van de raamovereenkomst worden eenheidsprijzen per uur gevraagd aan mogelijke inschrijvers.

 

Op die manier kan deze bijstand steeds geborgd worden op een kosten-efficiënte methode.

 

Bijlagen

  • 20231124 OPS Bijlage 1 Bijstand stabiliteit ingenieur

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad gaat akkoord om een raamovereenkomst af te sluiten om de bijstand van een stabiliteitsingenieur te borgen en geeft opdracht tot verdere uitwerking van deze aanbesteding.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

6 Algemeen - Kwartaalrapportage kwartaal 3 - 2023

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikel 110, laatste lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

        Besluit zonecollege 10 november 2023 - Kwartaalrapportage kwartaal 3 - 2023.

 

Aanleiding

Overeenkomstig artikel 110, laatste lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid brengt de zonecommandant elke drie maanden verslag uit aan het zonecollege over de werking van de zone en brengt deze instantie op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van het personeel van de zone.

 

Argumentatie

De zonecommandant brengt 1,5 maand na het afsluiten van elk kwartaal een rapport uit over de werking van Brandweer Zone Rand over de voorbije drie maanden. Er wordt gekozen om het rapport uit te brengen 1,5 maand na het afsluiten van het kwartaal, zodat hierin alle gegevens met betrekking tot dat kwartaal kunnen worden verwerkt.

 

Zie bijlage voor het kwartaal Q3 van het jaar 2023.

 

Bijlagen

  • 20231124 BA Bijlage 1 2023_Q3_KwartaalrapportageZR
  • 20231124 BA Bijlage 2 2023_Q3_Kwartaalcijfers per gemeente
  • 20231124 BA Bijlage 3 2023_Q3_Kwartaalcijfers per post

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad neemt kennis van de kwartaalrapportage van het kwartaal Q3 van het jaar 2023.

 

Artikel 2

De zoneraad stelt het rapport ter beschikking van alle medewerkers van Brandweer Zone Rand op het intranet van Brandweer Zone Rand.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.