NOTULEN - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 10 november 2023

 

Aanwezig:

Dirk Bauwens (waarnemend voorzitter, Schilde)

Liesbeth Verstreken (burgemeester Zoersel), Koen T'Sijen (burgemeester Boechout), Philip Cools (burgemeester Brasschaat), Bart Van Couwenberghe (burgemeester Hove), Lukas Jacobs (burgemeester Kalmthout), Bart Seldeslachts (burgemeester Kontich), Sanne Van Looy (burgemeester Malle), Erik Broeckx (burgemeester Mortsel), Johan De Ryck (burgemeester Ranst), Maarten De Veuster (burgemeester Schoten), Luc Van Hove (burgemeester Zandhoven), Dirk Van Mechelen (burgemeester Kapellen)

Katrien De Maeyer (zonecommandant)

Saskia Ribbens (zonesecretaris)

 

Verontschuldigd:

Koen Metsu (voorzitter, burgemeester Edegem)

Gaston Van Tichelt (ondervoorzitter, burgemeester Essen)

Rudy Verhoeven (burgemeester Lint), Rik Frans (burgemeester Stabroek), Dieter Wouters (burgemeester Wuustwezel), Dis Van Berckelaer (burgemeester Borsbeek)

 

Afwezig:

Sven Deckers (burgemeester Brecht), Frank Gys (burgemeester Wommelgem)

 

Burgemeester Sanne Van Looy vervoegt de vergadering vanaf punt 5.

Burgemeester Koen T'Sijen verlaat de vergadering vanaf punt 66.

Burgemeester Lukas Jacobs verlaat de vergadering vanaf punt 66.

Burgemeester Dirk Van Mechelen verlaat de vergadering vanaf punt 66.

 

Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Vervanging voorzitter en ondervoorzitter

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

Artikel 37 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid bepaalt dat de voorzitter van het college, of de persoon die hem vervangt, de raad voorzit.

 

Aanleiding

Voorzitter Koen Metsu en ondervoorzitter Gaston Van Tichelt zijn beiden verontschuldigd voor de zoneraad van 10 november 2023.

Conform beslissing van het zonecollege van 10 november 2023 werden een waarnemend voorzitter en ondervoorzitter aangeduid voor de vergadering van de zoneraad op 10 november 2023.

 

        Dirk Bauwens, burgemeester van Schilde, vervangt voorzitter Koen Metsu;

        Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel, vervangt ondervoorzitter Gaston Van Tichelt.

 

Bijlagen

 • 20231110 SECR Bijlage 1 ZC_20231110_Aanwijzing waarn voorzitter en ondervoorzitter ZR
Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

 • Artikel 49, laatste lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

Bijlagen

 • 20231110 SECR Bijlage 1 ZR_20230929_Notulen_DEF

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 29 september 2023 goed zonder opmerkingen.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Secretariaat - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordigers van de brandweerzone over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

        Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

        Ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.

        Artikel 432 Decreet Lokaal Bestuur.

        Artikel 25 Statuten TMVS dv.

        Besluit zoneraad 26 april 2019 - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering TMVS dv.

        Besluit zonecollege 15 september 2023 - Goedkeuring statutenwijziging tijdens de buitengewone algemene vergadering TMVS.

 

Aanleiding

Brandweer Zone Rand ontving een uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv dewelke doorgaat op 12 december 2023 om 14.30u te Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.  De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via Zoom.

 

Argumentatie

Brandweer Zone Rand is aangesloten bij TMVS dv.  Zij ontving de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering  op 3 oktober 2023, waarin de agenda werd meegedeeld:

 1. Wijziging van vermogen;
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen;
 3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur);
 4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur);
 5. Statutaire benoemingen;
 6. Statutenwijziging;
  1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
  2. Nieuwe tekst van de statuten
 7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening;
 8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening;
 9. Volmachten;
 10. Varia.

 

Met betrekking tot punt 6 van de agenda 'Statutenwijziging' worden we eraan herinnerd dat de documenten betreffende statutenwijziging op 29 augustus 2023 per aangetekende zending werden verstuurd.  Deze werden op de zitting van het zonecollege van 15 september ter kennis gebracht.

 

Artikel 30 van de statuten, voorlaatste alinea, bepaalt immers:

Over iedere wijziging van de statuten moet in de bestuursraden worden beraadslaagd en beslist. Te dien einde wordt door de Raad van Bestuur het ontwerp aan de deelnemers meegedeeld negentig (90) dagen voor de Algemene Vergadering. Aan de aangesloten deelnemers wordt een rappel gestuurd gelijktijdig met de oproepingsbrief. Deze documenten vermelden de bepalingen van onderhavige alinea. Elke deelnemer die zijn standpunt niet tijdig heeft genomen en meegedeeld, wordt geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger(s) op de Algemene Vergadering.

 

Er wordt gevraagd de beslissing van de organisatie met betrekking tot alle punten (en in het bijzonder voor punt 6 m.b.t. de statutenwijzigingen) op de agenda te laten geworden ten laatste op 7 december 2023.

 

Bijlagen

 • 20231110 SECR Bijlage 01 2023-12-12 BAV TMVS - Aangetekende oproeping
 • 20231110 SECR Bijlage 02 2023-12-12 BAV TMVS - Agenda met bijlagen bijgevoegd
 • 20231110 SECR Bijlage 03 2023-12-12 BAV TMVS - Begeleidende brief statutenwijziging (1)
 • 20231110 SECR Bijlage 04 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 2 Bijlage 1 statuten
 • 20231110 SECR Bijlage 05 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 2 Bijlage 2 statuten
 • 20231110 SECR Bijlage 06 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 3. Evaluatie 2023-Strategie 2024 - synthese
 • 20231110 SECR Bijlage 07 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 6 Statutenwijziging bundel opgesplitst - deel Nieuwe tekst (1)
 • 20231110 SECR Bijlage 08 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 6 Statutenwijziging bundel opgesplitst - deel met wijzigingen tov oude tekst (1)
 • 20231110 SECR Bijlage 09 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 6 Statutenwijziging bundel opgesplitst - deel toelichtende nota (1)
 • 20231110 SECR Bijlage 10 NAZENDING 2023-12-12 BAV TMVS - Nazending statutaire benoemingen
 • 20231110 SECR Bijlage 11 NAZENDING 2023-12-12 BAV TMVS - Agenda

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene jaarvergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

 1. Wijziging van vermogen;
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen;
 3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur);
 4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur);
 5. Statutaire benoemingen;
 6. Statutenwijziging;
  1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
  2. Nieuwe tekst van de statuten
 7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening;
 8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening;
 9. Volmachten;
 10. Varia.

 

Artikel 2

De zoneraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 12 december 2023, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de zoneraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone algemene vergadering. 

 

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd:

        hetzij per post tav TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,

        hetzij per elektronische post, 20231212BAVTMVS@farys.be

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

4 Financiën - Begrotingswijziging 2023 - correctie

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikelen 26 en 24 wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

        Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszone.

        Ministeriële omzendbrief van 12 augustus 2022 van FOD BIZA met onderrichtingen voor opmaak Begroting 2023 en bijhorende wijzigingen.

        Brief FOD BIZA van 21 februari 2023 betreffende de definitieve bijdragen van de federale toelagen 2023.

        Besluit zonecollege van 7 juli 2023 omtrent Begrotingswijziging 2023 - meningvormend.

        Besluit zoneraad van 8 september 2023 omtrent Begrotingswijziging 2023 - meningvormend.

        Besluit zoneraad van 29 september 2023 met goedkeuring van de Begrotingswijziging 2023.

 

Aanleiding

Bij opmaak van de Begroting 2024 werd een materiële fout vastgesteld in het definitief resultaat van de jaarrekening 2022 dat opgenomen werd in de Begrotingswijziging 2023.

 

Argumentatie

Het definitief begrotingsresultaat van de gewone dienst in de jaarrekening 2022 bedraagt 962.984,87. Dit bedrag dient opgenomen te worden in de begrotingswijziging 2023. Dit vervangt immers het gebudgetteerde resultaat.

In de begrotingswijziging die goedgekeurd werd op 29 september 2023 werd hier per vergissing 300 euro te weinig in opgenomen omwille van een tikfout. I.p.v. 962.984,87 euro werd er 962.684,87 euro opgenomen. Daardoor bedroeg het eindresultaat van de begrotingswijziging 2023 van de gewone dienst 20.515,87 euro i.p.v. 20.815,87 euro.

De correctie werd inmiddels uitgevoerd waardoor het gebudgetteerde resultaat van Begrotingsjaar 2023 voor de gewone dienst 20.815,87 euro bedraagt.

 

Bijlagen

 • Synthesetabel na BW 2023_02 aanpassing tikfout uit 1ste BW

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Correctie Begrotingswijziging 2023.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad neemt akte van deze materiële vergissing en keurt de gecorrigeerde versie van Begrotingswijziging 2023 goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

5 Financiën - Begroting 2024 - meningvormend

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikelen 26 en 24 wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

        Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszone.

        Ministeriële omzendbrief  FOD Binnenlandse Zaken van 6 juli 2023 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2024 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

 

Aanleiding

Op basis van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025, goedgekeurd op de zoneraad van 30 juni 2019, wordt begroting 2024 opgemaakt. Het ontwerp wordt tijdens de zitting inhoudelijk toegelicht door het diensthoofd financiën.

 

Argumentatie

Begrotingsvoorstel 2024 geeft maximaal invulling aan de ons opgelegde taken. Een aantal strategische keuzes mét financiële impact moeten nog steeds gemaakt worden :

        opstart van een zonale meldkamer/impact van de oproepcomputer.

        uitbouw van de integrale veiligheidsketen zoals voorzien in de wet op de civiele veiligheid.

        vervolledigen van de personeelsformatie en actualiseren van het personeelsplan op basis van het KB minimale functies.

        het bouwen van een nieuw zonaal kantoor.

 

De werkingsmiddelen van de zone zijn afkomstig uit de gemeentelijke dotaties, de federale dotaties en de retributies.

De afspraken gemaakt met de verschillende gemeentebesturen bij opmaak van het meerjarenbeleidsplan met betrekking tot het opsplitsen van de gemeentelijke dotaties in investeringstoelagen en werkingstoelagen wordt bestendigd en de begroting 2024 werd opnieuw in die zin opgemaakt. Op die manier volgt de investeringstoelage de effectieve investeringsuitgave en weegt niet op de autofinancieringsmarge van de gemeenten. Zij beslissen dan zelf hoe ze dit financieren of verwerken in hun investeringsbudget.

 

De verdeelsleutel voor de gemeenten wordt nog steeds berekend op basis van de actuele, (= laatst gekende cijfers (17/11/2022 voor wat betreft de kadastrale inkomens en 01/01/2023 voor het bevolkingscijfer) van zowel bevolkingsaantal als kadastraal inkomen waarbij het aantal inwoners voor 75% weegt en het totaal K.I. per gemeente voor 25% meegenomen wordt in de berekening.

 

De personeelsbudgetten werden aangepast op basis van de planning qua aanwervingen zoals voorzien in het meerjarenbeleidsplan alsook aan de huidige indexering.

 

De architectuuropdracht voor de bouw van het nieuw zonaal kantoor wordt opgenomen in Begroting 2024 en zal gefinancierd worden door opname uit het reservefonds.

 

Bijlagen

 • FIN bijlage 1_B2024 Bundel cijfers ZR10112023
 • FIN bijlage 2_B2024 Motivatienota

 

Beraadslaging

Inleiding op de Begroting 2024 door de zonecommandant.

 

Presentatie van Begroting 2024 door Ann Vandenbussche en de zonecommandant.

 

Ann Vandenbussche geeft mee dat er nog een materiële fout in de Begroting staat. Er werd een lichte materieelwagen ter waarde van 110.000 euro teveel opgenomen.  Dit wordt rechtgezet in de definitieve versie van de Begroting die op 24 november ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de zoneraad.

 

Dirk Van Mechelen, burgemeester van Kapellen, vraagt wat precies een zware hulpwagen is en of de opgegeven prijs correct is.

 

De zonecommandant licht toe dat dit het type vrachtwagen met kraan is. Deze voertuigen worden ingezet bij interventies met treinen, trams en grote vrachtwagens.

 

Koen T'Sijen, burgemeester van Boechout, vraagt of er in de personeelskosten rekening werd gehouden met absenteïsme.

 

Ann Vandenbussche geeft aan dat hiermee inderdaad rekening werd gehouden en dat ook de nieuwe aanwervingen enkel werden ingeschreven vanaf het geplande moment van indiensttreding.

 

Koen T'Sijen vraagt waarom er 200.000 euro geparkeerd wordt in het reservefonds.

 

Ann Vandenbussche licht toe dat er een gewoon en een buitengewoon reservefonds is. Om het zonaal project te financieren in de buitengewone dienst hebben we financiering nodig uit het buitengewoon reservefonds, dat kan niet rechtstreeks vanuit het gewone reservefonds. Om die reden wordt er 200.000 euro gehaald uit het gewone reservefonds in de gewone dienst en dat bedrag wordt tegelijkertijd overgezet naar de buitengewone dienst. Dit wordt dan samengelegd met het bedrag van 1.050.000 euro dat uit het buitengewone reservefonds komt. Op die manier zal het reservefonds in totaliteit gedaald zijn met 1.250.000 euro dat in 2024 opgenomen wordt voor de aanstelling van de architect.

 

In het gewone reservefonds zat voor opmaak Begroting 2024 3,5 miljoen euro. Daar is nu 200.000 euro uitgehaald naar de buitengewone dienst ter financiering. In het buitengewoon reservefonds zat 1.052.498,5 euro en daar wordt dus 1.050.000 euro uitgehaald.  Na opmaak Begroting 2024 blijft er dus nog 3.302.498,5 euro over in het reservefonds. Vanaf 2026 dient de lening te worden opgenomen voor het zonaal kantoor, in combinatie met twee andere leningen die nog enkele jaren lopen. Het verschil in schulduitgaven binnen de werkingskosten zal steeds uit het reservefonds worden gehaald in 2026 tot en met 2029. Dan zal het reservefonds uitgeput zijn.

 

Koen T'Sijen heeft enkele opmerkingen bij de investeringen waaronder  de kosten  voor aansturing verlichting en airco. Hij vraagt zich af of deze uitgaven noodzakelijk zijn en vraagt om hier steeds kritisch naar te kijken net zoals de gemeentebesturen moeten doen.

 

Verder vraagt Koen T'Sijen of de retributies worden geïndexeerd.

 

Ann Vandenbussche licht toe dat de retributies inderdaad worden geïndexeerd en dat de geïndexeerde tarieven zullen worden voorgelegd aan de zoneraad in december.

 

Koen T'Sijen vraagt ook om bij een nieuwe aanbesteding voor de poetsfirma de nood aan intensiteit van het poetsen te evalueren. Hierdoor kan de prijs van de poetscontracten gevoelig dalen.

 

Ann Vandenbussche geeft aan dat het de bedoeling is dergelijke contracten grondig te evalueren wanneer de vacature voor deskundige patrimonium ingevuld is.

 

De zonecommandant geeft aan dat deze oefening wel telkens gebeurde voor de poetscontracten waar reeds de overdracht gebeurde van de gemeente naar de zone.

 

Koen T'Sijen vraagt ook naar de stand van zaken van het PFAS dossier.

 

De zonecommandant licht toe dat vanuit Netwerk Brandweer zeer regelmatig contact wordt gelegd met het kabinet van Zuhal Demir en andere bevoegde instanties om te bekijken of hier een oplossing voor kan worden gevonden en er subsidies kunnen worden voorzien. De zonecommandant vraagt aan de burgemeesters om hier ook vanuit hun rol op te blijven aandringen.

 

Vandaag liggen enkel nog maar de beschrijvende bodemonderzoeken voor, waarvoor reeds blijkt dat het vooropgestelde bedrag van 20.000 euro per bodemonderzoek ontoereikend zal zijn. Als in een latere fase gesaneerd moet worden en dit binnen de zonale begroting opgenomen zou moeten worden, is dat absoluut niet haalbaar.

 

Ook Dirk van Mechelen geeft aan dat hij zich zorgen maakt over het PFAS dossier en vraagt om te lobbyen om hiervoor geld vrij te krijgen.

 

Koen T'Sijen  vraagt ook waarom de federale dotatie terug minder bedraagt?

 

Ann Vandenbussche licht toe dat vorig jaar door de Federale Overheid werd aangegeven dat de dotaties éénmalig werden geïndexeerd. Voor 2024 is voorlopig nog geen sprake van indexering.

 

Dirk Bauwens, burgemeester van Schilde, merkt op dat het in principe de bedoeling is dat de federale dotatie 50% van de financiering van de zone zou uitmaken, terwijl dit nu maar 21% is. 

 

De zonecommandant merkt op dat de federale dotatie bij de politie wel jaarlijks wordt geïndexeerd, terwijl dit voor de brandweer niet het geval is.

 

Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten, merkt op dat uit de praktijk blijkt dat verschillende zones die op eenzelfde interventie worden ingezet niet steeds over dezelfde informatie beschikken. Hij vraagt of in de investeringen voor technologie zaken vervat zitten die deze problematiek kunnen verhelpen.

 

De zonecommandant geeft aan dat er in principe bij een interventie wel onmiddellijk radiofonisch contact wordt gelegd door de andere zone die in onze zone komt helpen en het probleem op die manier al voor een stuk gecoverd zou moeten zijn. Verder werken de andere zones ook met dezelfde interventieapp INA als wij. Daarnaast doen we de aanbesteding voor de nieuwe oproepcomputer ook samen met de andere Antwerpse zones zodat we allemaal op hetzelfde platform kunnen werken. Ook dit zal de uitwisseling van informatie gemakkelijker moeten maken in de toekomst. Die twee investeringen kunnen dus een betere samenwerking met andere zones faciliteren.

 

Maarten De Veuster stelt vast dat er vanuit Oekraïne veel vraag is naar brandweermateriaal. Hij vraagt of we vanuit de zone oud brandweermateriaal kunnen schenken in plaats van veilen.

 

De zonecommandant geeft aan dat de meeste posten een goed doel steunen. Wanneer materiaal vrijkomt kan inderdaad worden bekeken of dit weggeschonken kan worden.

 

Verder vraagt Maarten De Veuster hoe we zullen omgaan met de Aziatische hoornaar.

Dirk Van Mechelen geeft aan dat in Kapellen, naar analogie met de processierupsen, ook een tussenkomst vanuit de gemeente zal gebeuren. Hiervoor zal in het voorjaar een aanbesteding worden georganiseerd.

 

Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich, vult aan dat hier reeds vanuit verschillende gemeenten initiatief wordt genomen om een subsidie te voorzien.

 

Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout, geeft aan dat vanuit de gemeente Kalmthout reeds proactief  initiatief werd genomen in verband met de PFAS problematiek. De uiteindelijke kost zal een veelvoud zijn van de ingeschatte bedragen.
Verder vraagt Lukas Jacobs naar een stand van zaken van het ziekenwagendossier.

 

De zonecommandant geeft aan dat er vanuit Volksgezondheid een aantal vernieuwingen aankomen, maar die nog niet beslist zijn, bv over de opleiding, erkenning, of de ambulanciers nog van thuis uit mogen vertrekken. Die cruciale factoren hebben een grote invloed op het kostenplaatje. Er moet eerst duidelijkheid zijn over deze elementen voordat het dossier kan worden voorgelegd aan de zoneraad. Ook hier wordt onder meer vanuit Netwerk Brandweer en de brandweerschool druk uitgeoefend bij Volksgezondheid om meer duidelijkheid te krijgen.

 

Bart Van Couwenberghe, burgemeester van Hove, geeft aan dat hij de inspanningen van de zone waardeert om zoveel mogelijk lucht uit de Begroting te halen.

 

Erik Broeckx, burgemeester van Mortsel, vraagt welke financiële gevolgen een mogelijke fusie van Borsbeek met Antwerpen zal hebben. Ook hier zullen een aantal keuzes gemaakt moeten worden door de zoneraad. Hoe gaan we daarmee omgaan?

 

De zonecommandant geeft aan dat we het laatste jaar regelmatig overleg hadden met brandweerzone Antwerpen over de praktische gevolgen wat betreft kledij, materiaal, voertuigen,... Daarnaast is de federale dotatie gebaseerd op het aantal gemeenten en aantal brandweermannen van de zone. Het wegvallen van Borsbeek uit de zone zou dus zeker een impact hebben.

 

 Dirk Bauwens dankt de zonecommandant en Ann Vandenbussche voor de geleverde inspanningen voor de Begroting 2024.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Begroting 2024. 

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad stelt het voorstel van Begroting 2024 vast.

 

Artikel 2

De zoneraad beslist om dit voorstel van Begroting 2024 toe te lichten aan de gemeenteraadsleden op de informatievergadering van 15 november 2023.

 

Artikel 3

De zoneraad beslist om dit voorstel van Begroting 2024  goed te keuren op de zoneraad van 24 november 2023.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

6 Financiën - Goedkeuring Jaarrekening 2022

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

  Artikel 68 §2, artikelen 68 tot en met 99 wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

  Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.

  Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2022 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

  Besluit zoneraad van 26 november 2021 met betrekking tot de begroting 2022.

  Goedkeuring begroting 2022 door de gouverneur op 25 januari 2022.

  Besluit zoneraad van 30 september 2022 met betrekking tot de begrotingswijziging 2022.

  Goedkeuring begrotingswijziging 2022 door de gouverneur op 21 november 2022.

  Besluit zoneraad van 28 april 2023 met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 2022.

 

Aanleiding

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Federale Diensten van de Gouverneur - Administratief Toezicht) stuurde Brandweer Zone Rand - ter kennisgeving aan de zoneraad - een voor eensluidend afschrift van het besluit van de gouverneur 3 oktober 2023 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2022 van Brandweer Zone Rand.

 

Argumentatie

Kennisname besluit van de gouverneur van 3 oktober 2023 aangaande de goedkeuring van de jaarrekening 2022 van Brandweer Zone Rand.

 

Bijlagen

 • 20231110 FIN Bijlage 1 2023_369_BH_IBZ_goedkeuring_jaarrekening2022 (1)

 

Beraadslaging

Er werd een verkeerde bijlage toegevoegd. Deze wordt vervangen door de correcte bijlage.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 3 oktober 2023 waarin de goedkeuring gegeven werd voor de jaarrekening 2022.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

7 Patrimonium - Gebruiksvergoeding kazerne Ranst - aanpassing na huurovereenkomst containers

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

        Besluit zoneraad 28 juni 2019 omtrent gebruiksvergoeding onroerende goederen.

 

Aanleiding

Inzake het tijdelijk oplossen van het plaatsgebrek binnen in de brandweerkazerne van Ranst, wil de gemeente Ranst voorzien in tijdelijke containerunits.

 

De juiste plaatsing, de aanpassing van de containers zelf door het voorzien van een extra deur, de verwarming en noodverlichting en -signalisatie werden reeds met de gemeente doorgesproken. Ook het voorzien van een conforme aansluiting aan de bestaande kazerne werd doorgesproken en zal verder ontworpen worden.

 

Doelstelling is dat een groot deel van de kledij lockers in deze containers wordt voorzien. Bijkomend is er aandacht voor de flow van toegesneld personeel, vervuilde/gereinigde kleding, ­temperatuurverschillen, etc.

 

Het uitbreiden van de kazerne Ranst met een tijdelijke container unit van 3 m x 12 m² en sas maakt dat de huurprijs van de kazerne à rato van 36 m² dient verhoogd te worden.

 

Argumentatie

De oppervlakte ten behoeve van het personeel, in dit geval kleedkamers en douches, wordt vergroot van 152,80 m² naar 188,80 m².  In de huidige gebruiksvergoeding wordt 60 euro/m² berekend voor personeelsruimten en 45 euro/m² voor andere ruimten.

 

Dit betekent dat de gebruiksvergoeding wordt verhoogd met 2.160 euro.

 

De huur van de nieuwe containers is ten laste van de gemeente Ranst.

 

Bijlagen

 • 20231110 PAT Bijlage 1 Ranst_evr6896_schets

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

35170/126-01 - Huur kazernes.

De gebruiksvergoeding voor de kazerne van Ranst wijzigt van 26.136,75 euro naar 28.296,75 euro per jaar, te verrekenen vanaf het moment van plaatsing, op dit moment nog niet gekend.

 

Advies financiële dienst

Advies gevraagd.

 

Motivering

Advies gevraagd. Positief advies, het budget dient evenwel nog voorzien te worden in de begroting van 2024.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad gaat akkoord met de herberekening van de gebruiksvergoeding voor de kazerne van Ranst.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

8 Overheidsopdrachten - Licentieaanvraag dagelijks muziekgebruik op diverse locaties

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

        Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, concessies, en latere wijzigingen (wet rechtsbescherming).

        Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en latere wijzigingen (KB plaatsing).

        Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen (KB uitvoering).

        Koninklijk Besluit 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep, en latere wijzigingen.

        Artikel XI.165,  XI.212 en 213 van het Wetboek van Economisch Recht (Intellectuele eigendom).

        Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

        Besluit zoneraad van 29 november 2019 omtrent Voorstel nieuwe beslissings- / delegatiestructuur inzake overheidsopdrachten.

        Besluit zonecollege van 20 oktober 2023 omtrent Licentieaanvraag dagelijks muziekgebruik.

 

Aanleiding

Dit punt werd op vraag van het zonecollege verwezen naar de zoneraad, om aldaar te informeren naar de werkwijze en visie in de verschillende gemeenten aangaande het luisteren naar muziek op de werkvloer en de bijhorende wettelijke voorwaarden.

 

Argumentatie

Muziek heeft een positieve invloed op het welzijn van de werknemers op de werkvloer. Echter, het personeel naar muziek laten luisteren tijdens het werk, in de kantines of garages, het gebruik van wachtmuziek op de telefoonlijnen, of het afspelen van achtergrondmuziek tijdens personeelsfeesten vereist een licentie.

 

Auteurs bezitten auteursrechten op hun creaties.  Uitvoerende kunstenaars en producenten beschikken over naburige rechten op de muziekopname.  Iedereen die een bijdrage levert tot het creëren van muziek heeft recht op een vergoeding voor de verkoop of het gebruik van zijn of haar muziek.

 

De voorgestelde licentie geldt voor muziek op de werkvloer en in de eetruimtes waar alleen personeel komt, op personeelsfeesten, aan de telefoon (wachtmuziek) en op websites.

 

Voor het gebruik van muziek in ruimtes enkel geldig voor personeel, gelden vanaf 1 januari 2018 voor de naburige rechten nieuwe regels, die werden vastgelegd in drie Koninklijke Besluiten.

 

Unisono is een platform dat PlayRight, Sabam en SIMIM naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2019 hebben opgericht om de inning van rechten voor auteurs, uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten te vereenvoudigen. Sabam beheert dit platform.

 

De Unisono-gebruikslicentie heeft tot doel de houder de nodige toestemming te geven voor de publieke mededeling van beschermde werken die tot het nationale en internationale repertoire van Sabam behoren in zijn zaak. Ze heeft ook betrekking op de Billijke Vergoeding die aan SIMIM en PlayRight verschuldigd is voor het gebruik van prestaties in het kader van deze mededeling aan het publiek.  De licentie geldt voor alle door de houder aangegeven plaatsen waar muziek wordt afgespeeld.

 

Voor de leslokalen in de diverse brandweerkazernes zou volgens navraag geen toelating nodig zijn. Daar de oppervlaktes van de cafetaria's / ontspanningsruimtes allemaal onder de 100 m² zijn, zijn de verschuldigde rechten voor iedere uitbating gelijk, zijnde jaarlijks (exclusief 6% BTW) 248,51 euro voor Sabam en 210,20 euro voor de Billijke Vergoeding.  Voor muziek op de werkvloer zijn de verschuldigde bedragen (exclusief 6% BTW) jaarlijks 580,86 euro Sabam en 673,69 euro Billijke Vergoeding. De jaarlijkse kostprijs hiervoor is berekend volgens het totale aantal VTE's. Alle bedragen zijn gebonden aan de consumptieprijsindex.

 

De berekening werd gemaakt voor alle kazernes en het zonaal kantoor.

 

Omschrijving

Aantal

Eenheidsprijs

Totaal excl. BTW

Totaal incl. 6% BTW

Sabam bedrijfsrestaurant/kantine

21

€ 248,51

€ 5.218,71

€ 5.531,83

Billijke Vergoeding bedrijfsrestaurant/kantine

21

€ 210,20

€ 4.414,20

€ 4.679,05

Sabam werkvloer

1

 

€ 580,86

€ 580,86

€ 615,71

Billijke Vergoeding werkvloer

1

€ 673,69

€ 673,69

€ 714,11

TOTAAL

 

 

€ 10.887,46

€ 11.540,71

 

Bijlagen

 • 20231110 FIN Bijlage 1 Offerte Brandweer
 • 20231110 FIN Bijlage 2 unisono_licentieaanvraag_overeenkomst

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Artikel 351/123-19 - Kosten aankoop boeken, documentatie, abonnementen.

 

Advies financiële dienst

Advies verleend.

 

Motivering

Positief advies.  In de begroting van 2024 is voldoende budget voorzien voor het aangaan van een overeenkomst met Unisono voor het beheer van de muzieklicenties.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad gaat akkoord met het aangaan van een overeenkomst met Unisono, voor de licenties die muziek op de werkvloer wettelijk mogelijk maakt.

 

Artikel 2

De overeenkomst wordt gesloten met Unisono, een samenwerking van Sabam, PlayRight en SIMIM,

P/A Sabam CV maatschappelijke zetel Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel, gekend onder het KBO

met nummer BE0402.989.270, voor het jaarlijkse bedrag van 10.887,46 euro excl. BTW of 11.540,71

incl. 6% BTW (jaarlijks indexeerbaar volgens de consumptieprijsindex. De overeenkomst gaat in

vanaf 1 januari 2024.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

9 Algemeen - PFAS - Stand van zaken beschrijvende bodemonderzoeken

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Decreet van 27 oktober betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

        Besluit van de zoneraad van 29 april 2022 betreffende PFAS verontreiniging.

        Besluit van de zoneraad van 25 maart 2022 betreffende PFAS verontreiniging.

        Besluit van het zonecollege van  31 maart 2023 betreffende PFAS - update beschrijvende bodemonderzoeken.

        Besluit van de zoneraad van 26 mei 2023 betreffende Toetreden tot raamovereenkomst 'Aankoopcentrale - opmaak OBO, OBBO en BBO in Vlaanderen - herhalingsopdracht perceel 1' van OVAM.

 

Aanleiding

Brandweer Zone Rand ontving eerder verschillende brieven van OVAM met betrekking tot de beschrijvende bodemonderzoeken voor een aantal van de kazernes.

 

Op het grondgebied van de zone is momenteel sprake van zeven kazernes waarvoor een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is, in principe tegen de vermelde deadline (opgelegd door OVAM)

        Schoten - 1/03/2023

        Oostmalle - 10/3/2023

        Brecht -  4/12/2023

        Kontich - 1/01/2024

        Brasschaat - 15/03/2024

        Edegem - 9/07/2024

        Essen - 5/08/2024

 

Naar aanleiding van eerdere besluiten door de zoneraad werd met medewerking van Igean de vrijstelling voor een oriënterend bodemonderzoek en saneringsplicht namens Brandweer Zone Rand aangevraagd bij OVAM. Geen van deze vrijstellingsaanvragen werd goedgekeurd waardoor Brandweer Zone Rand verplicht is de beschrijvende bodemonderzoeken uit te voeren.

 

Voor de kazerne van Schoten werd een dossier opgestart door de gemeente, waarvoor de kosten worden doorgefactureerd aan Brandweer Zone Rand. Een eerste schijf werd ondertussen betaald.  Er volgt nog een tweede fase.

 

De gemeente Kalmthout ondernam op eigen initiatief de nodige stappen om een onderzoek te starten voor de kazerne Kalmthout. Hiervoor wachten we op verdere feedback vanuit de gemeente wat betreft de resultaten en eventuele kosten te onzen laste.

 

Voor de kazerne van Oostmalle werd een offerte ontvangen van Sweco, voor de kost van een beschrijvend bodemonderzoek, op basis van het bestek van OVAM.

 

Voor de resterende kazernes is er nog geen uitsluitsel.

 

Argumentatie

Er is in de begroting van 2023 een budget van 120.000 euro voorzien.

 

De gemeente Schoten heeft de voor haar betrokken gronden reeds laten onderzoeken (nog andere dan enkel de kazerne). Het beschrijvend bodemonderzoek is afgerond en zal gefactureerd worden aan de gemeente (+/- 30.000 euro). Er is sprake van twee fases.  Fase 1 werd gefactureerd voor een bedrag van 17.208,87 euro incl. 21% BTW; de kosten van fase 2 zijn nog niet definitief gekend. 

 

De gemeente Kalmthout bezorgde ons een totaalbedrag van 43.175,80 (niet bekend of dit inclusief of exclusief BTW is) aan beschrijvende bodemonderzoeken conform vorderings- en meetstaten.  Een rapport, besluit of factuur is ons evenwel niet bezorgd.  Dit dient ook verder gekaderd te worden in het incident met schuim in 2021.

 

Voor de post Oostmalle kon Brandweer Zone Rand nog net beroep doen op het bestek van OVAM, waartoe de zone toetrad middels het besluit van de zoneraad van 26 mei 2023.  Via dit bestek werd aan Sweco nv, de gegunde partij, een offerte voor een beschrijven bodemonderzoek gevraagd, op basis van een verkennend bodemattest, aangevraagd door de gemeente Malle.  Ondertussen werd een bestelbon opgemaakt voor het offertebedrag van 26.491,14 euro incl. 21% BTW.

 

Andere gemeenten hebben nog geen acties ondernomen om een bodemsaneringsdeskundige aan te stellen.

 

Voor de kazerne Lint, dewelke als enige eigendom is van de zone, moet nog een oriënterend bodemonderzoek gebeuren en kan een subsidieaanvraag gedaan worden voor de vervuiling die er eventueel aanwezig zou zijn van de voormalige garage. Het is wenselijk om dit zo snel mogelijk verder te bekijken en ons hiervoor aan te melden. De subsidie bedraagt 40 %.

 

De raamovereenkomst 'Aankoopcentrale - opmaak OBO, OBBO en BBO in Vlaanderen - herhalingsopdracht perceel 1' van OVAM is ondertussen niet meer beschikbaar wegens het bereiken van de maximale limiet.  Er werd door OVAM een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart, de opening was voorzien voor eind oktober.  Zonder verdere vertraging en problemen verwachten zij een nieuwe raamovereenkomst actief te hebben eind 2023.  Brandweer Zone Rand staat hier mee op de lijst met potentiële afnemers, minstens voor de kazernes zoals hierboven opgenomen.

 

Het is evenwel minder realistisch om nog offertes te verwachten in het huidige begrotingsjaar.  Temeer omdat we afhankelijk zijn van het ontvangen van externe informatie vanuit de betrokken gemeenten (deze informatie werd ondertussen al wel opgevraagd aan de diverse betrokken milieudiensten maar nog niet volledig ontvangen) en de mogelijkheden bij de inschrijver aan wie gegund wordt.  Wij verwachten dat deze firma overbevraagd zal worden in de aanloop naar het einde van het jaar, waardoor het mogelijks niet meer haalbaar is om het resterende bedrag in de begroting maximaal aan te wenden.  OVAM kan ons op dit moment geen tijdlijn bezorgen, hun enige doel is om nog in het jaar 2023 te gunnen. 

 

De onderzoeken vallen bovendien duurder uit dan initieel ingeschat en geraamd.

 

Rekening houdende met een huidig beschikbaar budget van 120.000 euro, en onderstaande gekende kosten:

- 17.208,87 euro BBO Schoten fase 1 (reeds gefactureerd)

- 43.175,80 euro BBO Kalmthout fase 1 tem 3 (evenwel niet geweten of dit inclusief of exclusief BTW is berekend)

- 26.491, 14 euro BBO Oostmalle

blijft er op dit moment nog een beschikbaar bedrag te zijn van 33.124,19 euro, waar minstens nog fase 2 van de post Schoten op moet verrekend worden.

 

Dat maakt dat er voor de resterende vijf kazernes onmogelijk nog in 2023 beschrijvende bodemonderzoeken gegund kunnen worden voor alle locaties. Dit project dient aldus bijna volledig te worden verdergezet in 2024.

Voor 2024 werd een budget van 60.000 euro voorzien.  Brandweer Zone Rand schat dit bedrag op dit moment als onvoldoende in. 

 

Beraadslaging

Lukas Jacobs geeft aan dat de bedragen die voor Kalmthout werden doorgegeven ondertussen achterhaald zijn en een stuk hoger liggen. De juiste bedragen zullen worden doorgegeven.

 

Bart Seldeslachts geeft aan dat wanneer de samenwerking met de milieudiensten niet goed zou lopen dit zeker doorgegeven mag worden.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad neemt akte van de stand van zaken in het dossier van de beschrijvende bodemonderzoeken en de daarbij horende financiële impact.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.