NOTULEN - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 22 december 2023

 

Digitaal

Aanwezig:

Koen Metsu (voorzitter, burgemeester Edegem)

Gaston Van Tichelt (ondervoorzitter, burgemeester Essen)

Dirk Bauwens (burgemeester Schilde), Liesbeth Verstreken (burgemeester Zoersel), Koen T'Sijen (burgemeester Boechout), Philip Cools (burgemeester Brasschaat), Sven Deckers (burgemeester Brecht), Bart Van Couwenberghe (burgemeester Hove), Lukas Jacobs (burgemeester Kalmthout), Bart Seldeslachts (burgemeester Kontich), Rudy Verhoeven (burgemeester Lint), Sanne Van Looy (burgemeester Malle), Erik Broeckx (burgemeester Mortsel), Johan De Ryck (burgemeester Ranst), Maarten De Veuster (burgemeester Schoten), Rik Frans (burgemeester Stabroek), Frank Gys (burgemeester Wommelgem), Luc Van Hove (burgemeester Zandhoven), Dis Van Berckelaer (burgemeester Borsbeek)

Katrien De Maeyer (zonecommandant)

Saskia Ribbens (zonesecretaris)

 

Verontschuldigd:

Dirk Van Mechelen (burgemeester Kapellen)

 

Afwezig:

Dieter Wouters (burgemeester Wuustwezel)

 

Zonecommandant Katrien De Maeyer verlaat de vergadering vanaf punt 15 wegens belangenconflict.

Zonecommandant Katrien De Maeyer vervoegt de vergadering vanaf punt 16.

Burgemeester Liesbeth Verstreken vervoegt de vergadering vanaf punt 32.

Burgemeester Rik Frans verlaat de vergadering vanaf punt 32.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Behandeling van hoogdringende agendapunten - Hoogdringend punt aangebracht door HR - opbouw van de organisatie

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

Aanleiding

Aan de zoneraad wordt gevraagd om op de agenda bijkomende punten te voorzien:

        Afzien van aanstelling stagiair vrijwillig brandweerman post Brasschaat

        Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

Argumentatie

Omwille van professionele redenen ziet een stagiair vrijwillig brandweerman af van zijn aanstelling  voor de post Brasschaat.  De stagiair zal niet aan de opleiding van 1 januari 2024 beginnen.

Daarom wordt er voorgesteld om opnieuw één vacature open te verklaren en onmiddellijk in te vullen vanuit de bestaande aanwervingsreserve.

Om die reden wordt er gevraagd om deze 2 agendapunten te behandelen in de besloten zitting.

 

Beraadslaging

De volgende burgemeesters zijn aanwezig en stemden als volgt over de behandeling van het hoogdringend agendapunt:

        Koen Metsu, burgemeester van Edegem: akkoord

       Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen: akkoord

       Dis Van Berckelaer, burgemeester van Borsbeek: akkoord

       Dirk Bauwens, burgemeester van Schilde: akkoord

       Sven Deckers, burgemeester van Brecht: akkoord

       Koen T'Sijen, burgemeester van Boechout: akkoord

       Bart Van Couwenberghe, burgemeester van Hove: akkoord

       Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout: akkoord

       Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich: akkoord

       Rudy Verhoeven, burgemeester van Lint: akkoord

       Sanne Van Looy, burgemeester van Zoersel: akkoord

       Erik Broeckx, burgemeester van Mortsel: akkoord

       Johan de Ryck, burgemeester van Ranst: akkoord

       Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten: akkoord

       Rik Frans, burgemeester van Stabroek: akkoord

       Frank Gys, burgemeester van Wommelgem: akkoord

       Luc Van Hove, burgemeester van Zandhoven: akkoord

       Philip Cools, burgemeester van Brasschaat: akkoord

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad besluit na individuele stemming dat volgende hoogdringende agendapunten in besloten zitting behandeld zullen worden:

        Afzien van aanstelling stagiair vrijwillig brandweerman post Brasschaat

        Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brasschaat

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

 • Artikel 49, laatste lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

Bijlagen

 • 20231222 SECR Bijlage 1 ZR_20231124_Notulen_DEF

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 24 november 2023 goed zonder opmerkingen.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Financiën - Aanpassing retributiereglement n.a.v. aangepaste wetgeving inzake de minnelijke invordering

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Wet van 15 mei 2007 betreffende Civiele Veiligheid.

        Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.

        Besluit van de zoneraad van 20 december 2019 betreffende aanpassing retributiereglement vanaf 1 januari 2020.

        Besluit van het zonecollege van 10 november 2022 betreffende aanpassing retributiereglement aan de huidige index.

        Besluit van de zoneraad van 25 november 2022 betreffende aanpassing aan de actuele index.

        Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX "schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht

 

Aanleiding

De nieuwe wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX "schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht (WER) is eveneens van toepassing op Brandweer Zone Rand.

Brandweer Zone Rand is een onderneming in de zin van artikel I.22/1 Wetboek economisch recht

voor wat betreft het aanbieden van de betalende diensten. Brandweer Zone Rand moet dus de nieuwe regelgeving inzake invordering van consumentenschulden naleven.

 

De nieuwe regeling geldt voor alle nieuwe overeenkomsten en op betalingsachterstanden die ontstaan vanaf 1 september 2023 (m.a.w. vanaf de vervallen facturen per 1 september 2023) ook al komen deze voort uit een overeenkomst van voor deze datum. Vanaf 1 december 2023 gelden deze regels dan voor iedere betalingsachterstand, ongeacht wanneer de overeenkomst of schuld ontstond. Sancties op het niet-naleven van de regelgeving variëren van terugvordering van de betaalde schuld tot het betalen van een boete door de schuldeisende ondernemer/organisatie. 

 

Argumentatie

Naar aanleiding van bovengenoemde nieuwe regelgeving dienen we het retributiereglement aan te passen. Tegelijk hebben we het reglement juridisch laten screenen en maken we van de gelegenheid gebruik om ook de tarieven aan te passen aan de index zoals beslist in de zoneraad van december 2022.

 

Het retributiereglement dient nog verder inhoudelijk te worden geëvalueerd zoals afgesproken op de zoneraad van december 2022. Deze evaluatie staat gepland in 2024. 

 

Bijlagen

 • 20231222 FIN Bijlage 1_Retributiereglement vanaf 1 januari 2024
 • 20231222 FIN Bijlage 2_ Wijzigingen 2024 t.o.v. 2023
 • 20231222 FIN Bijlage 3_Lijst vrijgestelde evenementen ZR20231222

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Tarieven aangepast aan de gezondheidsindex van oktober 2023.

 

Advies financiële dienst

Advies verleend.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de voorgestelde wijzigingen in het retributiereglement van Brandweer Zone Rand goed. Deze zullen van kracht zijn vanaf 1 januari 2024.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

4 Financiën - Goedkeuring Begrotingswijziging 2023

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

  Artikel 68 §2, artikelen 68 tot en met 99 wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

  Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.

  Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2023 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

  Besluit zoneraad van 25 november 2022 met betrekking tot de begroting 2023.

  Goedkeuring begroting 2023 door de gouverneur op 16 december 2022.

  Besluit zoneraad van 29 september 2023 met betrekking tot de begrotingswijziging 2023.

 

Aanleiding

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Federale Diensten van de Gouverneur - Administratief Toezicht) stuurde Brandweer Zone Rand - ter kennisgeving aan de zoneraad - een voor eensluidend afschrift van het besluit van de gouverneur van 20 november 2023 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 2023 van Brandweer Zone Rand.

 

Argumentatie

Kennisname besluit van de gouverneur van 20 november 2023 aangaande de goedkeuring van de begrotingswijziging 2023 van Brandweer Zone Rand.

 

Bijlagen

 • 20231222 FIN Bijlage 1 Goedkeuring Begrotingswijziging 2023_FODBIZA

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 20 november 2023 waarin de goedkeuring gegeven werd voor de begrotingswijziging 2023.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

5 Overheidsopdrachten - Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027 - Goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikel 85 van de wet van 15 mei 2017 betreffende de Civiele Veiligheid.

        Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        Artikel 2, 24°, artikel 35, lid 1, 3° en artikel 38 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

        Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

        Besluit zoneraad 29 november 2019 aangaande Voorstel nieuwe beslissings-/delegatiestructuur inzake overheidsopdrachten.

        Besluit zoneraad 29 september 2023 aangaande Project nieuwbouw zonaal kantoor - de weg vooruit.

 

Aanleiding

Middels besluit van de zoneraad van 29 september 2023 aangaande het project rond de nieuwbouw voor het zonaal kantoor, is de werkgroep aan de slag gegaan om de selectieleidraad voor de ontwerpopdracht op te maken.

 

Argumentatie

Brandweer Zone Rand besliste middels een bestelbon om de begeleiding voor de overheidsopdracht “Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027” toe te wijzen aan Johan Geerts, de consultant die ons eerder in dit traject bijstond voor de opmaak van het juridisch advies in het kader van de mogelijke contractvormen voor de bouw van dit kantoor. 

 

Bureau Geerts Advocatuur BV stelde een selectieleidraad op voor de ontwerpopdracht.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling, omwille van de mogelijkheid tot voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's. De opdracht bevat tevens ontwerp- of innovatieve oplossingen.

 

Het voorwerp van de opdracht betreft een volledige architectuuropdracht.  De opdrachtnemer is derhalve architect. Deze selectieleidraad geeft slechts een algemene en voorlopige beschrijving van het voorwerp van de opdracht. De opdracht zal nader omschreven worden in het bestek in de tweede fase van de plaatsingsprocedure.

 

Het ramingsbedrag bedraagt 1.243.777,00 euro en overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Bijlagen

 • 20231222 FIN Bijlage 1 Selectieleidraad_2023_#RANDBOUWT2027_ontwerp
 • 20231222 FIN Bijlage 2 Bijlage 1. Deelnameformulier
 • 20231222 FIN Bijlage 3 Bijlage 2. Verbintenis beroep op de draagkracht
 • 20231222 FIN Bijlage 4 Bijlage 3. Beschrijving zoka selectieleidraad

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

Bovengenoemde opdracht "Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027" wordt gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

Artikel 2

Goedkeuring wordt verleend aan de selectieleidraad en de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie voor de opdracht "Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027".

 

Artikel 3

Bekendmaking gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

6 Algemeen - Kaderovereenkomst Operationele brandweersamenwerking in de provincie Antwerpen

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:

        Artikel 3 bepaalt dat de civiele veiligheid alle civiele maatregelen en middelen nodig voor het volbrengen van de opdrachten vermeld in de wet omvat om te allen tijde personen en hun goederen en leefomgeving ter hulp te komen en te beschermen.

        Artikel 11 §2, 3° bepaalt dat de zone alle maatregelen neemt om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident.

        Artikel 21/2 bepaalt dat de zone partnerschapsovereenkomsten kan sluiten met een of meerdere politiezones of hulpverleningszones betreffende met name de coördinatie inzake financiering, organisatie en uitvoering van de respectieve operationele opdrachten.

        Artikel 117 bepaalt dat de zone het materieel en de uitrusting verwerft die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.

        Artikel 26 bepaalt dat de raad bevoegd is voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan het college werden toegewezen.

        Artikel 63, 7° bepaalt dat het college belast is met de vertegenwoordiging van de zone bij het afsluiten van overeenkomsten.

        Artikel 63, laatste lid bepaalt dat deze bevoegdheid uitgeoefend kan worden na goedkeuring door de raad.

        Artikel 63, eerste lid bepaalt dat de raad aan het college specifieke opdrachten kan toevertrouwen.

        Artikel 63,3° bepaalt dat het zonecollege bevoegd is voor de ordonnancering van uitgaven.

        Artikel 75 bepaalt dat de bijzondere rekenplichtige tot taak heeft om tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven te doen.

        Burgerlijk Wetboek, Boek 5, Verbintenissen.

        Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

        Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.

 

Aanleiding

De brandweerdiensten uit de provincie Antwerpen engageren zich sinds 2007 informeel om de permanentie van de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) op provinciaal niveau te organiseren. Dit engagement werd, na de zonevorming in 2015, door alle hulpverleningszones in de provincie Antwerpen bevestigd en verankerd in een samenwerkingsovereenkomst die werd afgesloten op 1 december 2020.

 

Naar analogie van de AGS-permanentie hebben de provinciale hulpverleningszones zich georganiseerd in het kader van een permanentie voor de Directeur van de Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops) met oog op het multidisciplinair beheer van noodsituaties in de provincie Antwerpen. Er werd tot deze samenwerking besloten op 22 mei 2023.

 

Sommige provinciale hulpverleningszones hebben reeds bilaterale afspraken afgesloten in het kader van operationele specialismen. De hulpverleningszones Brandweer Zone Antwerpen en Brandweer Zone Rand rekenen bijvoorbeeld voor bepaalde gespecialiseerde teams zoals gaspakploegen en meetploegen op elkaar. Deze bilaterale overeenkomst werd afgesloten op 7 oktober 2019.

De vijf hulpverleningszones uit de provincie Antwerpen hebben de voorbije jaren de mogelijkheden tot operationele samenwerking uitgebreid verkend en wensen nu concrete afspraken te maken met betrekking tot bovenzonale operationele samenwerking op provinciaal niveau op vlak van permanenties, grootschalig optreden en gespecialiseerde teams.

 

De betrokken hulpverleningszones stellen voor om de operationele samenwerkingsverbanden binnen de provincie Antwerpen in één centrale overeenkomst te beheren zodat een raamwerk ontstaat voor eventueel toekomstige interzonale samenwerking. Interzonale samenwerking wordt zo maximaal gefaciliteerd. Een uitbreiding van deze overeenkomst op een later moment, door aanvulling van de overeenkomst met extra bijlagen, zou een versterkte interzonale samenwerking betekenen en wordt dus actief nagestreefd.

 

Argumentatie

De hulpverleningszones in de provincie Antwerpen kennen een divers risicoprofiel. De operationele voorbereiding op al deze risico’s kost veel financiële middelen en personele capaciteit. Er werd daarom de voorbije jaren gewerkt aan een model voor operationele samenwerking op vlak van permanenties, grootschalig optreden en gespecialiseerde inzetteams.

 

De overeenkomst waartoe wordt besloten bestaat uit twee onderdelen, namelijk een algemeen deel (waar generieke elementen met betrekking tot de samenwerking opgenomen worden) en specifieke bijlagen per interzonaal aangegaan engagement qua operationele interzonale samenwerking (waar het service level agreement gedetailleerd wordt beschreven voor de respectievelijke engagementen).

Dit engagement betreft momenteel:

● Permanentie AGS

● Permanentie Dir-CP-Ops

● Peleton basishulpverlening (‘Provinciale reflexopschaling’)

● Specialisme gaspakken

● Specialisme meetploegen

● Specialisme GRIMP

● Specialisme natuurbrandbestrijding

 

Bijlagen

 • 20231222 OPS Bijlage 1 Kaderovereenkomst - operationele brandweersamenwerking in de provincie Antwerpen

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Deze samenwerkingsovereenkomst steunt algemeen op wederkerigheid, zowel in de organisatie als de uitvoering:

● De organisatie en coördinatie van wachtdiensten en specialismen wordt opgenomen door de verschillende hulpverleningszones die deelnemen aan de samenwerkingsovereenkomst. Alle betrokken partijen vertonen zo engagement.

● De uitvoering wordt opgenomen door alle zones, waarbij bijstand geleverd wordt aan de andere zones. De zones leveren een gelijkwaardig engagement.

 

Advies financiële dienst

/

 

Motivering

Omwille van bovenstaande wederkerigheid, wordt het principe van de gesloten beurs gehanteerd. Dit principe wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld in het tweede werkingsjaar (2025) van de overeenkomst. In het eerste werkingsjaar (2024) wordt de operationele werking geëvalueerd en op punt gezet.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de kaderovereenkomst goed betreffende de operationele brandweersamenwerking in de provincie Antwerpen met Brandweer Zone Antwerpen, Brandweer Zone Rand, Brandweer Zone Kempen, Hulpverleningszone Rivierenland en hulpverleningszone Taxandria.

 

Artikel 2

De zoneraad keurt goed dat de overeenkomsten AGS, DIR-CP-OPS en IGS BZA-BZR geïntegreerd worden in de kaderovereenkomst.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

7 Algemeen - Aanpassing bedrag maaltijdcheques

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Rechtspositieregeling voor het niet-operationeel personeel.

        Reglement betreffende de aanvullende (zonale) bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel (verder “zonaal reglement” genoemd).

        Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

        Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

 

Aanleiding

 

Binnen Brandweer Zone Rand worden maaltijdcheques van 7,00 euro per gewerkte dag uitgekeerd aan de niet-operationele en operationele beroepsmedewerkers sinds de oprichting van de zone.

 

Op het Bijzonder Onderhandelingscomité van 11 februari 2022 werd door de syndicale partners gevraagd om volgend punt toe te voegen aan de agenda:

"Het optrekken van de maaltijdcheques voor alle personeelsleden tot het maximum van 8,00 euro per cheque."

 

Op het zonecollege van 11 maart 2022 werd het engagement uitgesproken om de piste te bekijken om de maaltijdcheques te verhogen naar 8,00 euro in 2023. Op het zonecollege van 8 september 2023 werd dit engagement bevestigd.

 

Gezien een verhoging van de maaltijdcheques tot onderhandelingsmaterie behoort, werd een onderhandelingsprocedure opgestart via het bijzonder onderhandelingscomité op 13 oktober 2023.  De onderhandelingstermijn, zoals voorzien in artikel 25 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974, liep af op 12 november 2023. Het voorstel van protocol werd op 13 november 2023 bezorgd aan de syndicale partners. De termijn tot reageren op het protocol is 15 werkdagen.

 

Brandweer Zone Rand ontving volgende reacties van de syndicale partners:

        ACV: Protocol van akkoord

        ACOD: Protocol van akkoord

        VSOA: Protocol van akkoord

 

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de vraag op het bijzonder overlegcomité in februari 2022 werden de gemeenten die deel uitmaken van de zone bevraagd. In 2023 deden we een nieuwe bevraging van de gemeentebesturen en mocht de zone onderstaande antwoorden noteren inzake de waarde van de maaltijdcheques. Voor de gemeenten met "/" werd voorlopig geen antwoord ontvangen.

Het zou daarom billijk zijn de medewerkers van de hulpverleningszone eveneens verhoogde maaltijdcheques toe te kennen, in lijn met het merendeel van de medewerkers van de gemeenten behorend tot de zone.

 

Het verhogen van de maaltijdscheques van 7,00 euro naar 8,00 euro heeft in 2024 volgende financiële impact op jaarbasis:

 

Bij de opmaak budget 2024 werd de verhoging maaltijdcheques voorzien in de budgetten. 

 

Het bedrag van de maaltijdscheques staat vermeld in de rechtspositieregeling voor het niet-operationeel personeel en het zonaal reglement, waardoor deze documenten aangepast moeten worden.

 

Bijlagen

 • 20231222 HR Bijlage 1 Protocol MC _ACOD
 • 20231222 HR Bijlage 2 Protocol MC_ACV
 • 20231222 HR Bijlage 3 Protocol MC_VSOA

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

351/115-41 - Andere geldelijke tegemoetkomingen personeel HVZ maaltijdcheques.

 

Advies financiële dienst

Advies verleend.

 

Motivering

Gunstig advies. De nodige budgetten werden voorzien.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad neemt kennis van het standpunt van de syndicale partners betreffende de aanpassing van het bedrag van de maaltijdcheques.

 

Artikel 2

De zoneraad keurt de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques tot het wettelijk voorziene maximum van 8 euro per maaltijdcheque goed waarvan:

  de tussenkomst van de werkgever maximaal 6,91 euro per maaltijdcheque bedraagt

  de tussenkomst van de werknemer ten minste 1,09 euro per maaltijdcheque bedraagt

 

Artikel 3

De zoneraad keurt de aanpassing van het bedrag van de maaltijdcheques in artikel 86 van de rechtspositieregeling niet operationeel personeel goed.

 

Artikel 4

De zoneraad keurt de aanpassing van het bedrag van de maaltijdcheques in artikel 35 van het zonaal reglement goed.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

8 Opbouw van de organisatie - Openverklaring van 5 vacatures beroepsbrandweerman met aanleg van reserve via aanwerving

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikel 26, lid 1 wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

        Artikelen 34 tot en met 37 van het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

        Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

        Ministerieel Besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

        Reglement betreffende de aanvullende (zonale) bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel (hierna 'zonaal reglement').

        Bijlage 11 van het arbeidsreglement voor het operationeel personeel aangaande het huishoudelijk reglement 'Oproepbaarheid van beroepskrachten'.

        Besluit van de zoneraad van 9 juli 2021 - Operationeel personeelsplan van Brandweer Zone Rand.

 

Aanleiding

Op de zoneraad van 9 juli 2021 werd het operationeel personeelsplan van Brandweer Zone Rand goedgekeurd. Het operationeel personeelsplan geldt als basis voor de zonale aanwervingen en maakt het mogelijk om de vacante betrekkingen open te verklaren.

 

De aanwerving van beroepskrachten verbetert op operationeel vlak de dagbezetting op regio- en beleidsniveau. Daarnaast wordt het beroeps basiskader ingezet om administratieve en logistieke taken uit te voeren in de kazerne. Voor het volledige functieprofiel van beroepsbrandweerman wordt de federale functiebeschrijving van brandweerman gecombineerd met de functiebeschrijving van technisch logistiek assistent, assistent operationele ondersteuning en administratief assistent.

De volledige taakbeschrijving en bijhorende competenties staan in de functieprofielen zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 8 oktober 2016.

 

Argumentatie

Voor de aanwervingen beroepsbrandweerman wordt een zonale openverklaring voorgesteld.

 

Voor de bepaling van het aantal vacatures binnen Brandweer Zone Rand wordt rekening gehouden met het aantal beroepskrachten zoals bepaald in het operationeel personeelsplan van 9 juli 2021. 

 

Op dit ogenblik zijn er 5 vacante betrekkingen voor beroepsbrandweerman binnen Brandweer Zone Rand.

 

Zoals bepaald in het zonaal reglement zijn de proeven voor de procedure aanwerving beroepsbrandweerman eliminerend. Enkel geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de volgende proef.

 

Gezien het beperkt aantal vacante betrekkingen en de impact op tijd en werklast voor de juryleden wordt bepaald dat er een maximaal aantal kandidaten wordt toegelaten tot de volgende proef.

 1. resultaat schriftelijke proef: de eerste 30 geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de praktische proef
 2. resultaat praktische proef: de eerste 15 geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de mondelinge proef
 3. resultaat mondelinge proef: aanstelling  en opname in de werfreserve van geslaagde kandidaten op basis van de resultaten

 

Bij ex aequo van punten vanaf de dertigste kandidaat bij de schriftelijke proef en de vijftiende kandidaat bij de praktische proef worden meerdere kandidaten toegelaten tot de volgende proef.

 

Er wordt voorgesteld om vijf vacatures beroepsbrandweerman open te verklaren.

 

Bijlagen

 • 20231222 HR Bijlage 1 Federale functiebeschrijving brandweerman
 • 20231222 HR Bijlage 2 Federale functiebeschrijving administratief assistent
 • 20231222 HR Bijlage 3 Federale functiebeschrijving assistent operationele ondersteuning
 • 20231222 HR Bijlage 4 Federale functiebeschrijving technisch logistiek assistent

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

351/111-01 - Vergoedingen prestaties personeel HVZ.

351/113-01 - Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingen personeel HVZ.

 

Advies financiële dienst

Advies verleend.

 

Motivering

In het budget 2024 werd rekening gehouden met de aanwerving beroepsbrandweermannen.

 

Besluit

 

Artikel 1

Vijf vacatures voor beroepsbrandweerman worden open verklaard.

 

Artikel 2

Deze betrekkingen worden ingevuld door aanwerving.

 

Artikel 3

De oproep tot kandidaten gebeurt via de opgelegde bekendmakingskanalen en bevat de opgelegde elementen, waaronder de van toepassing zijnde functiebeschrijvingen en de te vervullen voorwaarden.

 

Artikel 4

De selectie van kandidaten gebeurt zoals beschreven in het zonaal reglement. De geslaagde kandidaten via aanwerving worden opgenomen in een aanwervingsreserve die twee jaar geldig is.

 

Artikel 5

De selectiecommissie wordt samengesteld zoals beschreven in het zonaal reglement.

 

Artikel 6

Er worden maximaal 30 geslaagde kandidaten meegenomen naar de praktische proef.

Bij ex aequo van punten vanaf de 30e plaats worden al deze kandidaten meegenomen naar de praktische proef.

 

Artikel 7

Er worden maximaal 15 geslaagde kandidaten meegenomen naar de mondelinge proef.

Bij ex aequo van punten vanaf de 15e plaats worden al deze kandidaten meegenomen naar de mondelinge proef.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

9 Opbouw van de organisatie - Opvolging referentieperiode voortgezette opleiding

 

Beschrijving

 

 

Juridische gronden

        Artikel 26, lid 1 wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

        Artikel 150 van Koninklijk Besluit 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone (hierna 'KB administratief statuut').

        Artikel 302 van Koninklijk Besluit 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone (hierna 'KB administratief statuut').

        Koninklijk Besluit  18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten (hierna 'KB opleidingen).

        Ministeriële omzendbrief oktober 2023 - Voortgezette opleiding.

        Besluit zonecollege 31 maart 2023 - Einde referentieperiode voortgezette opleiding.

        Besluit zoneraad 28 april 2023 - Einde referentieperiode voortgezette opleiding.

        Besluit zonecommandant 16 november 2023 - Delegatie van zonecommandant naar afgevaardigden.

        Besluit zonecommandant 5 december 2023 - Zonale richtlijnen einde referentieperiode voortgezette opleiding.

        Brief FOD Binnenlandse Zaken 10 maart 2023 - Einde eerste referentieperiode voortgezette opleiding.

 

Aanleiding

Het KB administratief statuut bepaalt in artikel 150 §1 dat de personeelsleden minimaal 120 u voortgezette opleiding per vijf jaar dienen te volgen om de vroeger verworven competenties te behouden en reactief aan te passen en om proactief nieuwe technieken en competenties aan te leren zodat de personeelsleden de uitgeoefende functie op een efficiënte en veilige manier kunnen blijven uitvoeren. 

 

Indien niet aan deze minimale verwachting wordt voldaan, volgt volgens artikel 302 van het KB administratief statuut een ontslag van ambtswege.

 

Enkel wanneer er sprake is van een situatie van overmacht, kan er worden afgeweken van het uitspreken van het ambtshalve ontslag. In het geval dat een personeelslid het aantal uren voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150 §1 niet behaalt, dan hoort de zonecommandant of haar afgevaardigde het personeelslid vooraleer over te gaan tot ontslag.

 

Op basis van dit verhoor formuleert de zonecommandant of haar afgevaardigde een advies aan de zoneraad. De zoneraad beslist, op basis van het advies en het verslag van het verhoor, om de overmacht te aanvaarden of over te gaan tot het ontslag van ambtswege.

 

Op 31 december 2023 eindigt de eerste periode van 5 jaar voor het behalen van het verplicht aantal uren voortgezette opleiding voor de operationele medewerkers.

 

Voor de periode tijdens de COVID-pandemie werd het aantal uren verplichte voortgezette opleiding aangepast. 2020 is een nuljaar en 2021 is voor de helft vrijgesteld. Het totale aantal uren voortgezette opleiding is voor de referentieperiode 2019-2023 bijgevolg aangepast naar 84 uur (2019: 24u; 2020: 0u, 2021: 12u, 2022: 24u; 2023: 24u).

 

Argumentatie

Brandweer Zone Rand hecht veel belang aan oefeningen en opleidingen opdat alle operationele personeelsleden op een veilige en kwalitatief hoogstaande wijze hun interventiewerk kunnen doen. De nadruk op het volgen van voldoende opleiding wordt regelmatig herhaald in de posten en in zonale berichtgeving.

 

In de referentieperiode werd door Brandweer Zone Rand volgend aantal uren voortgezette opleiding aangeboden aan haar operationele personeelsleden:

 

 

voor basiskader

voor middenkader

voor hoger kader

2019

24 uren

30 uren

30 uren

2020

10 uren

10 uren

10 uren

2021

52 uren

64 uren

79 uren

2022

67 uren

79 uren

94 uren

2023

42 uren

57 uren

66 uren

TOTAAL

195 uren

240 uren

279 uren

 

Dit zonale aanbod aan voortgezette opleiding was ruim voldoende om het verplicht aantal uren (i.c. 84 uren) te behalen. 624 van de 652 geïmpacteerde personeelsleden behaalden dan ook het aantal uren voortgezette opleiding tijdens de referentieperiode. Dit is 95,7%.

Zij halen gemiddeld per persoon 167 uren voortgezette opleiding over de referentieperiode 2019-2023 (op datum van 5 december 2023). Hetzij 33,5u per opleidingsjaar.

 

Na het ontvangen van de brief van de FOD Binnenlandse Zaken op 10 maart 2023 werd in en met de technische commissie (= postcoördinatoren en regiomanagers) op 27 maart 2023 uitgebreid stilgestaan bij de impact van het einde van de referentieperiode op de organisatie en op de individuele medewerkers.

 

Vanaf april werd een nog gerichter communicatietraject gestart om personeelsleden individueel te informeren over hun behaalde aantal uren voortgezette opleiding en het mogelijke ontslag van ambtswege bij tekort aan uren op 31 december 2023. In de zonale nieuwsbrief van begin juni werd nogmaals een algemene communicatie opgenomen.

 

De zoneraad werd door de zonecommandant op 28 april en op 7 juli 2023 op de hoogte gebracht van de stand van zaken en van de stappen die ondernomen werden om alsnog zoveel mogelijk collega's voldoende opgeleid te krijgen en aan boord te houden.

 

Vanuit de regiomanagers en de technische commissie werd de opdracht gegeven aan evaluatoren en/of ploegleiders om een punctueel functioneringsgesprek te voeren met de personeelsleden die een aanzienlijk aantal uren opleiding te kort hadden en die 84 uren niet dreigden te halen. Tijdens dit gesprek lichtten zij het personeelslid in over zijn/haar aantal uren voortgezette opleiding en zochten ze gezamenlijk naar een stappenplan om het benodigd aantal uren voortgezette opleiding toch te behalen en het ontslag van ambtswege te voorkomen.

 

De dienst Vorming, Training en Opleiding (VTO) voorzag hierin een lijst per post van alle personeelsleden met hun aantal uren voortgezette opleiding tijdens de referentieperiode 2019 tot heden.

 

Op 5 september 2023 werd advies van de toezichthoudende overheid ingewonnen over de timing van het horen van de personeelsleden en het uitvoeren van de besluiten van ontslag van ambtswege. Op 3 oktober 2023 gaf de toezichthoudende overheid volgend advies:

 

"om het horen van het personeelslid, overeenkomstig artikel artikel 302, 2e lid KB adm statuut, te laten plaatsvinden in de periode november/december 2023 zodoende dat het ambtshalve ontslag – m.i.v. 1.1.2024 – nog kan uitgesproken worden op de zoneraad van december 2023. Indien het betrokken personeelslid zijn/haar tekort alsnog zou inhalen en aldus wel zou voldoen aan de verplichting uit artikel 150 KB adm statuut (i.c. 84u VO behalen) op 31.12.2023 dan kan de beslissing van de zoneraad ingetrokken worden".

 

Dit advies werd bevestigd in de omzendbrief voortgezette opleiding en FAQ die Brandweer Zone Rand op 27 oktober 2023 ontving van de toezichthoudende overheid.

 

In november 2023 startte de zonale communicatie rond de planning van gesprekken voor elk personeelslid dat op dat moment nog niet het verplichte aantal uren voortgezette opleiding voor de referentieperiode 2019-2023 had behaald. De gesprekken tussen de individuele medewerker en de zonecommandant, of haar afgevaardigde, vonden plaats tussen 20 november en 12 december.

 

Dit verliep volgens volgende communicatieplanning:

        7 november 2023: afstemming met directieteam over de geplande communicaties en over het vastleggen van de afgevaardigden van de zonecommandant

        10 november 2023: communicatie naar regiomanagers  en postcoördinatoren

        13 november 2023: uitsturen mail met uitnodiging voor gesprek aan alle personeelsleden met een tekort aan uren voortgezette opleiding

        15 november 2023: uitsturen aangetekend schrijven met uitnodiging voor gesprek aan alle personeelsleden met een tekort aan uren voortgezette opleiding

        21 november 2023: uitsturen herinnering mail met uitnodiging voor gesprek aan alle personeelsleden met een tekort aan uren voortgezette opleiding

        29 november 2023: uitsturen aangetekend schrijven mét ontvangstbevestiging met uitnodiging voor gesprek aan personeelsleden met een tekort aan uren voortgezette opleiding die zich nog niet hebben ingeschreven voor een gesprek

 

Tussentijds gebeurde door de dienst VTO een continue update van het aantal uren voortgezette opleiding. Personeelsleden die ondertussen door nieuw gevolgde én geregistreerde opleidingen aan de verplichte 84u voortgezette opleiding kwamen, werden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht waarna het gesprek werd geannuleerd.

 

Na het horen van de personeelsleden vond een inhoudelijke afstemming plaats tussen de zonecommandant en haar afgevaardigden. Op basis van deze afstemming en de reële situatie werden gezamenlijk objectieve zonale richtlijnen opgesteld om overmacht al dan niet toe te kennen.

 

Voor de adviezen van de zonecommandant in dit kader werden volgende zonale richtlijnen toegepast voor alle gehoorde personeelsleden:

 

Algemeen:

Het aantal uren opleiding wordt afgerond naar boven.

 

Advies voor toekenning overmacht:

 1. het personeelslid is langdurig gewettigd afwezig én kan de mogelijkheid voor volledige operationele re-integratie na de afwezigheid aantonen.
 2. het personeelslid was langdurig gewettigd afwezig sinds ten laatste 1 januari 2023 waardoor er een onmogelijkheid ontstond om het tekort aan uren in te halen in het laatste jaar.

 

Bij het toekennen van overmacht aan een personeelslid wordt het tekort voorgezette opleiding voor de periode 2019 - 2023 als een situatie van overmacht, buiten de wil en inzet van het personeelslid aanzien. Het personeelslid ondervindt geen nadelige gevolgen en start de volgende  referentieperiode van 5 jaar voor de voortgezette opleiding.

 

Advies voor toekenning overmacht onder voorbehoud:

 1. het personeelslid heeft momenteel een tekort aan uren voortgezette opleiding maar toont een planning aan van voortgezette opleiding in de komende periode van 2023 waardoor hij het aantal verplichte uren toch zal behalen. Het personeelslid dient bij onvoorziene afwezigheid op een geplande opleiding zijn afwezigheid onmiddellijk te wettigen om overmacht aan te tonen.

 

De mogelijkheid tot het toekennen van de overmacht onder voorbehoud werd nagevraagd bij de toezichthoudende overheid. Deze toepassing is specifiek voorzien voor manschappen die op basis van de geplande opleidingen in december 2023 het minimaal aantal uren voortgezette opleiding bereiken. Indien zij door omstandigheden buiten hun eigen wil (ziekte, annulatie opleiding door externe partner,...) toch niet het minimaal aantal uren voorgezette opleiding bereiken, wordt de overmacht toegekend om de inspanning van de manschappen in deze situaties te valideren. Indien zij op 31 december 2023 door eigen toedoen (niet gewettigde afwezigheid,...) het minimaal aantal uren voortgezette opleiding niet bereiken, zal het ambtshalve ontslag worden uitgesproken.

 

Advies voor ontslag van ambtswege

 1. het personeelslid is langdurig afwezig of medisch ongeschikt verklaard en kan geen mogelijkheid voor operationele re-integratie na de afwezigheid aantonen.
 2. het personeelslid geeft onvoldoende feitelijke argumentatie om aan te tonen dat het niet halen van het verplicht aantal uren voortgezette opleiding buiten zijn verantwoordelijkheid valt.
 3. het personeelslid heeft onvoldoende uren én ging niet in op de uitnodiging tot gesprek waardoor er geen overmacht aangetoond werd.

 

Een personeelslid dat heeft gekozen om niet gehoord te worden om de overmacht aan te tonen, en op het einde van de referentieperiode voortgezette opleiding het minimaal aantal uren niet behaalt, wordt ambtshalve ontslagen op 1 januari 2024.

 

Het ambtshalve ontslag wordt uitgesproken op basis van artikel 302 van het KB administratief statuut met ingang op 1 januari 2024. Het personeelslid is vanaf dit moment niet meer verbonden als medewerker bij Brandweer Zone Rand.

 

Op basis van bovenstaande werden volgende adviezen uitgesproken door de zonecommandant:

 

Advies zonecommandant

Aantal personeelsleden

overmacht

14

overmacht onder voorbehoud

7

ontslag van ambtswege

7

 

Deze cijfers zijn de dato 12 december 2023. Ter tafel zullen de meest recente cijfers meegedeeld worden aangezien er nog voorgezette opleidingen gepland staan tussen 12 en 21 december 2023.

 

Bijlagen

 • 20231222 HR Bijlage 1 Presentatie ZR april - Analyse opleidingsuren
 • 20231222 HR Bijlage 2 Uren voortgezette opleiding - herinnering manschappen
 • 20231222 HR Bijlage 3 Uren voortgezette opleiding - mail herinnering manschappen
 • 20231222 HR Bijlage 4 Uren voortgezette opleiding - mail uitnodiging manschappen
 • 20231222 HR Bijlage 5 Uren voortgezette opleiding - uitnodiging manschappen
 • 20231222 HR Bijlage 6 Uren voortgezette opleiding - communicatie advies Zonecommandant

 

Beraadslaging

De zonecommandant geeft een toelichting om het proces en de cijfers met betrekking tot de voortgezette opleiding te duiden.

 

Frank Gys, burgemeester van Wommelgem, geeft aan dat hij van enkele mensen gehoord heeft dat ze zelf hun uren voortgezette opleiding hebben moeten opvragen bij Vesta.

 

De zonecommandant geeft aan dat iedereen in het voorjaar een stand van zaken heeft gekregen van de geregistreerde gevolgde uren voortgezette opleiding. Voor de personeelsleden die eveneens instructeur zijn op een brandweerschool was er eveneens de mogelijkheid om een aantal uren opleiding die ze als instructeur hebben gegeven te laten valideren als uren voortgezette opleiding. Deze uren dienden inderdaad door de instructeurs zelf te worden opgevraagd bij de brandweerschool. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de instructeurs omdat we als brandweerzone geen zicht hebben op het aantal uren opleiding dat de verschillende instructeurs gegeven hebben.

 

Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich, benadrukt dat opleiding inderdaad heel belangrijk is en dat we daar als zone sterk moeten op inzetten.  Anderzijds zijn we een grote vrijwilligerszone en moeten we ervoor zorgen dat onze vrijwilligers zich willen blijven inzetten voor de brandweer. Hij pleit ervoor om het begrip overmacht maximaal in rekening te brengen bij de beoordeling van de verschillende dossiers. Verder merkt hij op dat in verschillende brandweerposten het gevoel leeft dat er strikt wordt ingezet op regels en de mensen hierdoor gedemotiveerd worden. Het risico bestaat dat we hierdoor op termijn mensen zullen verliezen.

 

Voorzitter Koen Metsu wijst erop dat we als zone niet anders kunnen dan de wettelijke verplichtingen na te leven. Dat neemt niet weg dat het inderdaad steeds moeilijker wordt voor de vrijwilliger om aan alle verplichtingen en verwachtingen te voldoen. Toch kunnen we vaststellen dat 97% van onze vrijwilligers hierin slaagt. Ook hij is aangesproken door enkele vrijwilligers en heeft hier begrip voor, maar tegelijk heeft de korpsleiding de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het korps in orde is.

 

De zonecommandant geeft aan dat het beoordelen van de overmacht met de nodige menselijkheid is gebeurd en inderdaad rekening werd gehouden met ziekte, loopbaanonderbreking,...
Maar het blijft belangrijk dat de vooropgestelde uren opleiding worden gevolgd om veilig en voorbereid naar een interventie te kunnen vertrekken. Het feit dat het gemiddelde aantal uren gevolgde opleiding per personeelslid veel hoger ligt dat het vooropgestelde minimum, toont aan dat de meeste vrijwilligers wel degelijk bereid zijn om hiervoor de nodige inspanningen te doen.

 

Sven Deckers, burgemeester van Brecht, heeft vernomen dat brandweerzone Rivierenland op een andere manier zou omgaan met het niet-nakomen van de verplichtingen rond de voortgezette opleiding en wenst te weten of de zonecommandanten onderling de werkwijze hieromtrent hebben afgetoetst.

 

De zonecommandant geeft aan dat er inderdaad afgestemd is tussen de verschillende zonecommandanten van de provincie Antwerpen, maar dat de andere zones het agendapunt betreffende de voortgezette opleiding pas in januari op de zoneraad hebben geagendeerd en hierover dus nog niet gecommuniceerd kan worden. De adviezen tot overmacht of ontslag liggen in de andere zones evenwel in dezelfde lijn als die van Brandweer Zone Rand.

 

Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout, sluit zich aan bij de eerder aangehaalde bezorgdheid over de plaats van de vrijwilliger binnen onze organisatie. Er zijn vrijwilligers die vroegtijdig stoppen omwille van de druk die bij hen wordt gelegd, men ervaart te weinig betrokkenheid bij besluitvorming en te weinig erkenning van de eigenheid van de posten.  Hij is vragende partij om dit op niveau van de zoneraad verder te bekijken.

 

Koen Metsu bevestigt dat de vrijwilliger inderdaad aan de basis ligt van de werking van onze zone en dat willen we zo behouden. Door het hoge vrijwilligersaandeel zijn we als zone uniek in België, maar dat maakt ook dat we soms de vreemde eend in de bijt zijn en de regelgeving niet altijd compatibel lijkt te zijn met de werking van onze zone. Er is zeker bereidheid om hierover met alle burgemeesters van onze zone een constructief gesprek te voeren.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad verklaart zich akkoord met de zonale richtlijnen voor toekennen van overmacht bij het niet behalen van het aantal verplichte uren voortgezette opleiding tijdens de referentieperiode.

 

Artikel 2

De zoneraad verklaart zich akkoord met de zonale richtlijnen voor toekennen van overmacht onder voorbehoud bij het niet behalen van het aantal verplichte uren voortgezette opleiding tijdens de referentieperiode.

 

Artikel 3

De zoneraad verklaart zich akkoord met de zonale richtlijnen voor ontslag van ambtswege bij het niet behalen van het aantal verplichte uren voortgezette opleiding tijdens de referentieperiode.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.