NOTULEN - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 26 januari 2024

 

Fysiek

Aanwezig:

Koen Metsu (voorzitter, burgemeester Edegem)

Gaston Van Tichelt (ondervoorzitter, burgemeester Essen)

Dirk Bauwens (burgemeester Schilde), Liesbeth Verstreken (burgemeester Zoersel), Philip Cools (burgemeester Brasschaat), Sven Deckers (burgemeester Brecht), Bart Van Couwenberghe (burgemeester Hove), Bart Seldeslachts (burgemeester Kontich), Rudy Verhoeven (burgemeester Lint), Erik Broeckx (burgemeester Mortsel), Johan De Ryck (burgemeester Ranst), Maarten De Veuster (burgemeester Schoten), Rik Frans (burgemeester Stabroek), Frank Gys (burgemeester Wommelgem), Dieter Wouters (burgemeester Wuustwezel), Luc Van Hove (burgemeester Zandhoven), Dirk Van Mechelen (burgemeester Kapellen), Dis Van Berckelaer (burgemeester Borsbeek)

Katrien De Maeyer (zonecommandant)

Saskia Ribbens (zonesecretaris)

 

Verontschuldigd:

Koen T'Sijen (burgemeester Boechout), Sanne Van Looy (burgemeester Malle)

 

Afwezig:

Lukas Jacobs (burgemeester Kalmthout)

 

Burgemeester Johan De Ryck vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

Burgemeester Luc Van Hove verlaat de vergadering vanaf punt 14.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

  • Artikel 49, laatste lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

Bijlagen

  • 20240126 SECR Bijlage 1 ZR_20231222_Notulen_DEF

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 22 december 2023 goed zonder opmerkingen.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Algemeen - Kennisname fusie Borsbeek en stad Antwerpen

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid:

        Artikel 15/7 regelt de gevolgen van de wijziging van de territoriale afbakening van de zones waarbij een gemeente met een post deel gaat uitmaken van een andere zone.

        Artikel 14, derde lid bepaalt dat elke gemeente tot het grondgebied van één hulpverleningszone behoort.

        Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones en latere wijzigingen, artikel 8 1° en 2°.

        Ministeriële Omzendbrief van 27 oktober 2022 betreffende de impact van de fusies van gemeenten op de hulpverleningszones.

        Besluit gemeenteraad Borsbeek van 18 december 2023: Fusie - Vrijwillige samenvoeging gemeente Borsbeek met stad Antwerpen - Principieel akkoord van de gemeente Borsbeek voor de toetreding tot de Brandweer Zone Antwerpen - goedkeuring.

 

 

Aanleiding

Op 18 december 2023 werd door de gemeenteraden van Borsbeek en stad Antwerpen beslist dat de gemeente Borsbeek op 1 januari 2025 fuseert met de stad Antwerpen.

 

Ten gevolge van deze vrijwillige samenvoeging gaf de gemeenteraad van Borsbeek principieel akkoord tot uittreding uit de Brandweer Zone Rand en toetreding tot de Brandweer Zone Antwerpen op datum van effectieve samenvoeging van stad Antwerpen met gemeente Borsbeek.

 

 

Argumentatie

De beslissing tot uittreding van gemeente Borsbeek heeft impact op de brandweerpost van Borsbeek en haar vrijwilligers en bij uitbreiding op de gehele Brandweer Zone Rand en Brandweer Zone Antwerpen.

 

De overgang van post Borsbeek naar Brandweer Zone Antwerpen wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de collega’s van Antwerpen. Een stuurgroep, bestaande uit de projectleiders van beide zones, komt geregeld samen om het proces te bewaken en informatie uit te wisselen. Ook op niveau van de zonecommandanten is er geregeld overleg over dit project.

 

Er zal op korte termijn door kapitein Dirk Van Nuffel een digitale toelichting worden gegeven aan de burgemeesters van de zoneraad over de stand van zaken en de vooropgestelde aanpak van dit traject.

 

Bijlagen

  • 20240126 BV Bijlage 1 Besluit GR 18 december 2023

 

Beraadslaging

De zonecommandant licht toe dat de uitkanteling van Borsbeek uit onze zone tot gevolg heeft dat we minder federale en gemeentelijke dotaties zullen ontvangen. Vermoedelijk zal de zone hierdoor ongeveer 600.000 EUR minder ontvangen. Daarnaast zullen we ook ongeveer 400.000 EUR minder kosten hebben doordat we minder vrijwilligers moeten betalen, geen kazernevergoeding meer verschuldigd zijn voor post Borsbeek,... Dit is echter een voorlopige inschatting en het zijn dus nog zeer ruwe cijfers.

 

Voorzitter Koen Metsu geeft aan dat ervoor geijverd zal worden dat het uiteindelijke tekort niet door de gemeenten bijgepast zal moeten worden.

 

Burgemeester van Wommelgem, Frank Gys, kreeg al de vraag via de gemeenteraad op welke manier het materiaal verdeeld zal worden.

 

De zonecommandant geeft aan dat hiervoor een wettelijk kader bestaat dat in principe bepaalt dat het materiaal wordt overgenomen door de zone waarin de gemeente toetreedt. Maar we zullen samen met Brandweerzone Antwerpen bekijken wat ze operationeel nodig hebben in de kazerne Borsbeek en wat ze zelf zullen voorzien. Op die manier zal bekeken worden of de voertuigen die momenteel in post Borsbeek staan, zullen worden overgenomen door Brandweerzone Antwerpen.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad Borsbeek van 18 december 2023 waarbij de gemeenteraad Borsbeek principieel akkoord geeft tot uittreding uit de Brandweer Zone Rand en toetreding tot de Brandweer Zone Antwerpen op datum van effectieve samenvoeging van stad Antwerpen met gemeente Borsbeek.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Overheidsopdrachten - Toetreding raamovereenkomst "oplossingen voor (het beheer van) een printerpark" van CREAT aankoopcentrale

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikel 85 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

        Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        Artikel 2, 35° en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

        Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

        Besluit zoneraad van 29 november 2019 omtrent voorstel nieuwe beslissings- delegatiestructuur inzake overheidsopdrachten.

 

Aanleiding

De aankoopcentrale CREAT heeft sinds juli 2023 een raamovereenkomst lopen voor de aankoop of huur van printers A4 en A3, multifunctionele toestellen A4 en A3/A4 en productietoestellen A3/A4. Via de leverancier Ricoh bieden zij een aanbod van verscheidene toestellen die zich omwille van snelheid en volumes differentiëren. Bijkomend omvat het contract ook een aanbod software of toepassingen voor het beheer van de toestellen zelf, optimalisaties en het faciliteren van extra diensten daarrond.  Daarnaast voorziet de leverancier eveneens in dienstverlening zoals onderhoud, opleiding, screenings, consultancy,...

 

Indien Brandweer Zone Rand ook in de toekomst van deze raamovereenkomst wenst te genieten, is het noodzakelijk een formele goedkeuring hiervan te kunnen voorleggen.

 

Argumentatie

Brandweer Zone Rand wenst aan te sluiten op deze raamovereenkomst, aangezien er voor bepaalde types van toestellen geen kwalitatief evenwaardig alternatief is op de reeds gekende FORCMS markt.  Er lopen al individuele contracten met deze leverancier, tot ieders tevredenheid.  Hierdoor is een samenwerking via de raamovereenkomst van CREAT een interessant alternatief om de markt blijvend te vergelijken en zo in leasing steeds de meest courante toestellen te kunnen huren.

 

Het is derhalve aangewezen gebruik te maken van deze raamovereenkomst om volgende redenen:

        De in deze raamovereenkomst voorziene technische en kwaliteitseisen voldoen aan de behoeften van Brandweer Zone Rand;

        Er moet zelf geen gunningsprocedure meer gevoerd worden, wat een besparing aan tijd en geld betekent;

        Er is geen verplichting tot afname van goederen;

        De inschrijver heeft de keuze af te nemen van de gegunde percelen naar eigen behoefte gedurende de looptijd van het contract;

        De tarieven zijn dusdanig interessant, de kortingen dewelke CREAT heeft kunnen bedingen zijn uitzonderlijk hoog.

 

De looptijd ving aan op 24 juli 2023 en loopt af op 23 juli 2028. Brandweer Zone Rand kan derhalve gedurende deze ganse looptijd aan interessante prijzen, onder de voorwaarden van het bestek, bestellingen plaatsen, zonder afnameverplichting en volgens eigen noodzaak. Afname gebeurt via het webportaal van CREAT, waarbij men wordt afgeleid naar de webshop van de leverancier. Betalingen worden via de CREAT aankoopcentrale geregeld.

 

Bijlagen

  • 20240126 FIN Bijlage 1 Oplossingen voor (het beheer van) een printerpark - juli 2023

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad gaat akkoord om in te tekenen op de raamovereenkomst "Oplossingen voor (het beheer van) een printerpark", zoals toegewezen door aankoopcentrale CREAT, aan de firma Ricoh Belgium NV, maatschappelijke zetel Medialaan 28A te 1800 Vilvoorde, gekend onder het KBO met nr. BE0418.856.193.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

4 Algemeen - Nationaal bureau van de vrijwilligers - aanduiding van de vertegenwoordiger van het zonaal bureau van de vrijwilligers

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Artikel 12 Wet van 15 juli 2018.

        Artikelen 66/1 tot en met 66/4 Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

        Artikel 17 Koninklijk Besluit van 28 september 2023 betreffende het federaal strategisch comité voor de hulpverleningszones en betreffende het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones.

        Besluit zoneraad 28 oktober 2022 aangaande Oprichting bureau van de vrijwilligers - huishoudelijk reglement en samenstelling.

        Huishoudelijk reglement bureau van vrijwilligers Brandweer Zone Rand.

 

Aanleiding

In alle hulpverleningszones waar vrijwilligers actief zijn binnen het operationeel personeel, wordt een bureau van vrijwilligers samengesteld.  Binnen Brandweer Zone Rand is dit bureau actief sedert 5 april 2023.

 

Op 1 november 2023 trad het Koninklijk Besluit van 28 september 2023 in werking betreffende het federaal strategisch comité voor de hulpverleningszones en betreffende het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones.

 

Artikel 17 van dat KB voorziet in de oprichting van een nationaal bureau van de vrijwilligers, dat bestaat uit één vertegenwoordiger uit elk zonaal bureau van de vrijwilligers. Deze vertegenwoordiger wordt in het zonale bureau aangeduid.

 

Argumentatie

Conform het schrijven dat Brandweer Zone Rand ontving vanuit FOD Binnenlandse Zaken, dd 20 december 2023, komt het nationale bureau van de vrijwilligers minstens één keer per jaar samen en benoemt het twee vertegenwoordigers die deelnemen aan het beheerscomité van het orgaan voor agendapunten die betrekking hebben op vrijwillige personeelsleden.

 

Het nationaal vrijwilligersbureau wordt samengesteld door telkens één vertegenwoordiger voor elk zonaal vrijwilligersbureau. Elke aangewezen vertegenwoordiger wordt geacht te handelen binnen de grenzen van het mandaat dat hem wordt toegewezen door het vrijwilligersbureau van de hulpverleningszone waarvan hij afkomstig is.


Na het akkoord van de zoneraad van de betrokken hulpverleningszone te hebben verkregen, wordt elke vertegenwoordiger binnen het nationaal orgaan gedetacheerd voor de duur van de hem toegewezen opdracht. Voor elk gedetacheerd personeelslid wordt een detacheringsovereenkomst gesloten tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de hulpverleningszone.

Deze overeenkomst wordt bovendien ter kennisname ondertekend door het gedetacheerde personeelslid. 

 

De eerste officiële vergadering van het nationaal bureau van de vrijwilligers zal naar verwachting rond 15 april 2024 georganiseerd worden.  Een online informatievergadering  over het nationaal bureau wordt gehouden op 19 maart 2024.

 

Uiterlijk tegen 1 maart 2024 dient Brandweer Zone Rand de contactgegevens te bezorgen van de vertegenwoordiger die werd aangesteld door het zonaal bureau, met akkoord van de zoneraad.

 

Binnen de leden van het zonaal bureau heeft korporaal Bram Opdebeeck van post Brecht zich kandidaat gesteld om deze taak op zich te nemen. Bram is voorzitter van het Bureau van vrijwilligers van Brandweer Zone Rand. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.  De leden van het zonaal bureau verklaarden zich bij meerderheid schriftelijk akkoord en vaardigen Bram af als vertegenwoordiger voor het nationaal bureau van de vrijwilligers voor Brandweer Zone Rand.

 

Bijlagen

  • 20240126 BA Bijlage 1 Brief vertegenwoordigers vrijwilligers -NL-

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad gaat akkoord met de kandidatuur en verkiezing tot aanstelling van korporaal Bram Opdebeeck als vertegenwoordiger van het zonaal bureau van de vrijwilliger in het nationaal bureau van de vrijwilligers. 

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

5 Algemeen - Bovenzonale operationele dispatch werking

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid:

        Artikel 3 bepaalt dat de civiele veiligheid alle civiele maatregelen en middelen omvat die nodig zijn voor het volbrengen van de opdrachten vermeld in de wet om te allen tijde personen en hun goederen en leefomgeving ter hulp te komen en te beschermen.

        Artikel 11 §2, 3° bepaalt dat de zone alle maatregelen neemt om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident.

        Brandweerdag zoneraad 20 oktober 2023 - Toelichting centrale dispatching.

        Zonecollege 12 januari 2024 - Dispatch software - mededeling gunning.

 

 

Aanleiding

In 2022 vonden gesprekken plaats tussen de verschillende Antwerpse hulpverleningszones om bovenzonaal de krachten te bundelen rond dispatching. Begin 2023 hebben de zones de wens geuit om van start te gaan met het bovenzonale dispatch project, zodat de operationele werking van de dispatch in 2025 gegarandeerd kan worden.

 

Het project ‘Bovenzonale dispatch' omvat twee deelprojecten:

 

        deel 1: de gezamenlijke aankoop van dispatch software:
De dispatch software van Brandweer Zone Rand, Zone Taxandria en Zone Kempen is verouderd en dient vervangen te worden. De dispatch software van Brandweer Zone Antwerpen moet aangepast worden om de vrijwilligers van post Borsbeek te kunnen aansturen vanaf 2025, op het moment dat de fusie tussen Borsbeek en de stad Antwerpen effectief doorgaat.

 

        deel 2: de gezamenlijke organisatie van de operationele dispatch werking:
Brandweer Zone Rand beschikt momenteel niet over een zonale bemande dispatching. De aansturing van een interventie gebeurt vanuit een lokaal georganiseerde seinkamer. Brandweer Zone Antwerpen beschikt over een gemoderniseerde en optimaal functionerende seinkamer en is bereid om haar seinkamer verder uit te bouwen om bovenzonale dispatching mogelijk te maken.

 

Het eerste deelproject is gestart in 2023 met de aankoopprocedure van de dispatch software. De installatie en configuratie van de software zal in 2024 gebeuren bij Brandweer Zone Antwerpen, Brandweer Zone Rand, Zone Taxandria en Zone Kempen.

 

Het tweede deelproject zal starten in 2024 en houdt een veranderingstraject in van de bestaande dispatch organisatie en werking bij Brandweerzone Antwerpen en Brandweer Zone Rand. In eerste instantie vormen Brandweer Zone Rand en Brandweerzone Antwerpen een bovenzonale dispatch voor beide zones. Op langere termijn zal er gekeken worden naar de opstart van een volwaardige provinciale dispatch in de provincie Antwerpen.

 

De twee deelprojecten moeten beëindigd worden in december 2024. Vanaf 2025 moet de werking met de nieuwe software starten bij Brandweer Zone Antwerpen, Brandweer Zone Rand, Zone Taxandria en Zone Kempen evenals de gezamenlijke operationele dispatch bij Brandweerzone Antwerpen en Brandweer Zone Rand.

 

Argumentatie

Brandweer Zone Rand en Brandweer Zone Antwerpen wensen voor het tweede deelproject ‘Gezamenlijke organisatie operationele dispatch werking’ een besluit te laten goedkeuren waarin de opstart en de uitgangspunten voor de gezamenlijke organisatie en operationele dispatch werking worden opgenomen.

 

        Het project zal als resultaat een samenwerkingsovereenkomst en gezamenlijke uitgewerkte operationele en omkaderende procedures opleveren. Er wordt uitgegaan van een samenwerking op basis van dienstverlening door Brandweer Zone Antwerpen aan Brandweer Zone Rand, waarbij de autonomie van beide zones gerespecteerd wordt.

        De globale projectleiding wordt gecentraliseerd bij Brandweer Zone Antwerpen. Elke deelnemende zone zal daarnaast een eigen projectstructuur opzetten en zorgen voor de eigen interne projectopvolging.

        Het project eindigt eind 2024. Er zijn drie belangrijke projectfasen:

        uitwerking en goedkeuring van de kaderafspraken

        uitwerking en goedkeuring van de operationele en omkaderende procedures en processen

        opleiding van de dispatchers, parallelle werking en testen van de gezamenlijke dispatch (link met eerste deelproject: implementatie dispatch software).

 

Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor expertise rond projectcoördinatie en projectleiding en voor operationele expertise. De bijdrage van Brandweer Zone Rand zal bestaan uit interne projectopvolging, deelname aan de globale projectstructuur en uit operationele expertise.

 

Indien bij de uitwerking van de operationele en omkaderende processen blijkt dat externe ondersteuning nodig is, zal Brandweer Zone Antwerpen hiervan de kosten dragen. Voor deze eventuele ondersteuning wordt een bedrag geraamd van 17.000,00 euro incl. btw voor maximaal 10 werkdagen.

 

Bijlagen

  • 20240126 OPS Bijlage 1 Uitgangspunten project gezamenlijke organisatie operationele dispatch werking
  • 20240126 OPS Bijlage 2 Projectvoorstel Bovenzonale dispatch

 

Beraadslaging

De zonecommandant licht het agendapunt en het project bovenzonale dispatch toe.

 

Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten, vraagt of het nog steeds mogelijk zal zijn om met lokale dispatch te werken wanneer er veel gelijktijdige oproepen zijn bij wateroverlast of storm.

 

De zonecommandant bevestigt dat in dit scenario inderdaad teruggegrepen zal kunnen worden naar een decentrale dispatch.

 

Dirk Van Mechelen, burgemeester van Kapellen, vraagt of de dispatching uitgevoerd zal worden door operationele personeelsleden.

 

De zonecommandant geeft aan dat we met Brandweerzone Antwerpen een niveau van dienstverlening afspreken. In de praktijk gebeurt dispatching in Antwerpen momenteel door operationele beroepskrachten. Vanuit Brandweer Zone Rand willen we ook de andere opties, zoals dispatch door niet-operationele medewerkers of vrijwilligers, laten onderzoeken.

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de opstart goed van het tweede deelproject ‘Gezamenlijke organisatie operationele dispatch werking’ waaraan Brandweer Zone Rand en Brandweer Zone Antwerpen deelnemen. 

 

Artikel 2

De zoneraad keurt de uitgangspunten van toepassing op het deelproject, en het projectvoorstel goed.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

6 Algemeen - Goedkeuring Actieplan Brandpreventie

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

        Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

        Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.

        Zoneraad van 3 maart 2023 - Principiële goedkeuring actieplan brandpreventie.

 

Aanleiding

Het is wettelijk voorzien dat de hulpverleningszones een actieplan opmaken en de zoneraad dit plan na advies van de gemeentebesturen goedkeurt.

 

Argumentatie

Inhoudelijk zet het plan de weg verder die vanaf de start van de zone werd ingeslagen.

 

Op 3 maart 2023 werd een eerste versie van het plan voorgesteld. Dit werd in mei bezorgd aan de burgemeesters en algemeen directeurs.

Ondertussen is er een gunstig advies van Boechout, Borsbeek, Brecht, Hove, Kapellen, Kontich, Malle, Mortsel, Schilde, Stabroek, Wuustwezel, Zoersel. Geen enkel bestuur gaf een ongunstig advies.

 

Op basis van gesprekken met burgemeesters en gemeentelijke diensten, werd het document herschikt. Dit maakt rapportering in de toekomst eenvoudiger. Er werd voorgesteld om de mogelijke samenwerkingen tussen de gemeentebesturen en Brandweer Zone Rand te bespreken met de respectievelijke managementteams, omdat zij beter dan individuele diensthoofden kunnen bekijken of concrete zaken passen binnen de gemeentelijke prioriteiten.

 

Tijdens de bijeenkomst met de burgemeesters op 20 oktober 2023 werd bijzondere aandacht besteed aan de thema's waarrond Brandweer Zone Rand een aanbod heeft naar de gemeenten. De  thema's werden positief onthaald. Gemeentebesturen moeten kijken waar en hoe dit aanbod in hun werking past.

 

De goedkeuring van dit actieplan is belangrijk, omdat het richtinggevend kan zijn voor het beleidsplan op het vlak van risicobeheersing voor volgende beleidsperiode.

 

Bijlagen

  • 20240126 RISC Bijlage 1 2024_01 Actieplan brandpreventie 2024.docx

 

Financiële implicatie

 

Financiële informatie

Geen financiële impact.

 

Advies financiële dienst

Niet van toepassing.

 

Motivering

Niet van toepassing.

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt het Actieplan Brandpreventie 2024 goed.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Punt bijlagen/links 20240126 RISC Bijlage 1 2024_01 Actieplan brandpreventie 2024.docx.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

7 Algemeen - Zoneraad 24 november 2023 - gevraagde documenten

 

Tijdens de zoneraad van 24 november 2023 werd door de leden van de zoneraad gevraagd om enkele bijkomende documenten over te maken:

 

        Bij agendapunt Begroting 2024 werd gevraagd om het verslag te bezorgen van de toelichting van Begroting 2024 aan de financiële directeurs en mandatarissen.

        Bij agendapunt "Ondersteuning IGEAN in project raming werken" werd gevraagd het overzicht te bezorgen van de aandachtspunten waarop IGEAN de kazernes zal beoordelen. Hiervoor werd de nota "Minimale faciliteiten van een brandweerkazerne" opgemaakt.

 

Beide documenten worden als bijlage bij dit agendapunt toegevoegd.

 

Bijlagen

  • 20240126 BV Bijlage 1 Verslag infovergadering Begroting 2024 - 15 november 2023
  • 20240126 BV Bijlage 2 Minimale faciliteiten van een brandweerkazerne
Publicatiedatum: 23/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.